Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

04.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 160

Aamukouluasia: kansainvälisen energiahaastekilpailun tilannekatsaus

HEL 2021-002215 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere ja projektinjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pormestari lanseerasi kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy Challengen 3.4.2019 Helsinki Symposiumin yhteydessä. Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla Helsingin lämmityksessä käytettävä kivihiili voidaan korvata ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. 

Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 (§ 114) myöntää kilpailun järjestämiseen enintään 470 000 euroa ja voittajapalkinnon maksamiseen miljoona euroa. Kilpailu käynnistyi 27.2.2020. 

Kilpailuun osallistui yhteensä 252 joukkuetta eri puolilta maailmaa. Jatkoon valittiin kymmenen lupaavinta ehdotusta, joita finaaliin selvinneet joukkueet jalostivat yhteiskehittämisvaiheessa. Joukkueet jättivät lopulliset kilpailutyönsä tammikuussa 2021.

Kilpailun kansainvälinen tuomaristo on arvioinut kilpailutyöt. Tulokset julkistetaan maaliskuussa 2021. Kilpailun kautta saatujen ratkaisujen lisäksi kilpailuprosessi on tuonut kaupungille merkittäviä muita oppeja hyödynnettäväksi kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen edistämisessä.

Asiantuntijana osallistuvat projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere ja projektinjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566