Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

01.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 146

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2021 lukien

HEL 2021-001886 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunkiympäristön toimialalle elintarviketarkastajan ja ympäristötarkastajan virat 1.4.2021 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunkiympäristön palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikköön esitetään perustettavaksi elintarviketarkastajan virka ja terveydensuojeluyksikköön ympäristötarkastajan virka.

Elintarviketarkastajan virka tarvitaan, koska nykyisillä valvontaresursseilla ei saavuteta Elintarviketurvallisuusviraston valtakunnallisia riskiperusteisia tarkastustavoitteita. Elintarviketarkastajan tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska elintarvikelain mukaisten valvontatehtävien hoitamisessa käytetään julkista valtaa.

Ympäristötarkastajan virka tarvitaan, koska nykyisillä resursseilla ei pystytä vastaamaan terveydensuojelulain mukaiseen asumisterveyden valvontatarpeeseen. Ympäristötarkastajan tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisten valvontatehtävien hoitamisessa käytetään julkista valtaa.

Molemmissa tehtävissä julkisen vallan käyttöä sisältyy valvontatehtäviin, kuten tarkastuksiin, näytteenottoihin, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn ja hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha toimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettavaksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- elintarviketarkastajan virka: 3 236,22 euroa kuukaudessa ja

- ympäristötarkastajan virka: 3 310,26 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566