Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

01.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 154

Kaupunginvaltuuston 17.2.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.2.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

25 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

26 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

27 §, Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

28 §, Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon

Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys asiana 19.

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

29 §, Vuoden 2020 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, Pelastuslaitokselle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

30 §, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

31 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Sörnäinen, Kalasatama tontit 10575/6 ja 10592/2)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

32 §, Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muuttaminen (nro 12631)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijoille sekä hyväksymispäätöksestä tiedon pyytäneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä asemakaavoitukselle.

33 §, Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavanmuuttaminen (nro 12548)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä kaavamuutoksen hakijoille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä asemakaavoitukselle.

34 §, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite arkkitehti Eliel Saarisen suunnitelman huomioon ottamisesta Elielinaukion suunnittelukilpailussa

Ei toimenpidettä.

35 §, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelemisesta yhdessä nuorten kanssa

Ei toimenpidettä.

36 §, Valtuutettu Abdirahim (Husu) Husseinin aloite Rosa Emilia Clayn huomioon ottamisesta Helsingin nimistössä

Ei toimenpidettä.

37 §, Valtuutettu Mai Kivelän aloite kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta ja mini-Sortti-aseman perustamisesta kantakaupunkiin

Ei toimenpidettä.

38 §, Valtuutettu Laura Rissasen aloite muskarista osana varhaiskasvatusta

Ei toimenpidettä.

39 §, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite kiusaamisen vastaisen ohjelman soveltamisesta

Ei toimenpidettä.

40 §, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite Aino Acktén huvilan muuttamisesta Suomen jännien naisten museoks

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

41 §, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen turvallisuuden parantamisesta

Ei toimenpidettä.

42 §, Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja perhevalmennuksen kokeilusta

Ei toimenpidettä.

43 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 19–29 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566