Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

01.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 138

V 3.3.2021, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitaminen

HEL 2021-001880 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 245/2020 vp) sisältää uusia tehtäviä ja toimivaltuuksia kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle. Uudet tehtävät liittyvät erityisesti tartuntatautilaissa säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamisen valvontaan, tartuntatautilain mukaisen toiminnan sekä toiminnassa käytettävien tilojen tarkastamiseen sekä määräyksenantotoimivaltaan tartuntatautilain mukaisten velvollisuuksien noudattamisessa havaittujen puutteiden tai epäkohtien korjaamiseksi. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Tartuntatautilain muutokset ja erityisesti sen mukaisen tarkastustoiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttävät, että kaupunginhallituksella on mahdollisuus siirtää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle kuuluvaa toimivaltaa kaupungin organisaatiossa toiselle toimielimelle tai viranhaltijoille.

Voimassa olevan hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty kaupunginhallitus toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohta poistettaisiin ja 8 luvun 1 §:n 2 momenttiin lisättäisiin uusi 6-kohta:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää,

6  kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566