Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

01.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.4.2021 lukien

HEL 2021-001738 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavat virat 1.4.2021 lukien:

- 35 luokanopettajan virkaa

- viisi erityisluokanopettajan virkaa

- kaksi peruskoulun apulaisrehtorin virkaa

- neljä lukion apulaisrehtorin virkaa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitetään yhteensä 46 virkaa. Opettajan virkojen lisäksi kouluissa on tuntiopettajia. Koulujen johtamistyötä kehitetään kaupunkistrategian mukaisesti.

Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain (628/1998) 37 §:ssä. Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.

Lukion henkilöstöstä säädetään lukiolain (714/2018) 57 §:ssä. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä.

Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa ensi vuonna noin 1 200 oppilaalla ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa noin 140 oppilaalla. Lisäksi tuntiopettajuuksia korvataan viroilla opettajistotilanteen vakiinnuttamiseksi ja opettajien saatavuuden edistämiseksi.

Perustettavaksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään johtamisresurssia suuriin lukioihin, joissa apulaisrehtorin tehtäviä on hoitanut opettaja opetustehtävänsä ohella. Lukioiden opiskelijamäärän kasvaessa pedagogisen johtamisen, henkilöstö- ja talousjohtamisen sekä hallinnollisten tehtävien määrä kasvaa. Erityisen koulutustehtävän lukioissa erilaista johtamis-, suunnittelu- ja hallintotyötä on merkittävästi enemmän kuin vastaavankokoisissa yleislukioissa. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja maksuttomuus vaativat myös resursseja johtamistyöhön.

Apulaisrehtorin virkoja lisätään myös suurimpiin peruskouluihin, joissa rehtorin alaisuudessa on nykytilanteessa noin 100 työntekijää. Kouluissa on yli 800 oppilasta ja erityisoppilaiden sekä suomi toisena kielenä -oppilaiden osuudet ovat suuria. Koulujen organisaatiota uudistetaan siten, että henkilöstö jakautuu kahteen alayksikköön. Apulaisrehtorit johtavat alayksiköitä, jolloin esihenkilön suorien alaisten määrä on kohtuullinen.

Opettaja ja apulaisrehtori käyttävät julkista valtaa oppilaita ja opiskelijoita koskevissa asioissa ja suurimmissa kouluissa esihenkilönä toimiva apulaisrehtori myös henkilöstöä koskevissa asioissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 talousarvioon sisältyy määräraha perustettaviksi esitettäville viroille.

Opetushenkilöstön tehtäväkohtainen palkka määräytyy voimassa olevan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566