Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

01.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 155

Kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 28 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon

HEL 2020-013430 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.2.2020 § 28 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2020 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa:

talousarvioluku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 2 806 000 euroa käytettäväksi Helsinkin Energy Challenge –haastekilpailuun ja projektiluonteisiin hankkeisiin

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytettäväksi 45 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden eriytymisen torjumiseen

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytettäväksi 149 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

sosiaali- ja terveystoimialan käytettäväksi 10 000 000 euroa budjettineuvottelun (11.11.2020) mukaisesti

talousarvioluku 1 40 Kaupunginkanslia

kaupunginkanslialle 9 505 000 euroa käytettäväksi työllisyyskokeiluun, digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeisiin ja muihin siirtyneisiin kaupunkiyhteisiin hankkeisiin.

talousarvioluku 1 50 Keskitetysti maksettavat menot

talousarviokohta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi 45 000 euroa Historia.helsinki -sivuston (historiaportaali) sisällöstä vastaavan päätoimittajan palkkaukseen

talousarvioluku 3 Kaupunkiympäristön toimiala

talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne 284 000 euroa avustuksiin asuintalojen hissien rakentamiseen

talousarvioluku 5 Sosiaali- ja terveystoimiala

talousarviokohta 5 10 04 Apotti 8 168 000 euroa

 

Investointiosa:

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset

kaupunkiympäristön toimialalle 3 950 000 euroa

talousarviokohta 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 100 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 000 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennushankkeisiin projektialueilla

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 620 000 euroa Väyläviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa

talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

talousarviokohta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 50 000 euroa Töölön pallokentän urakan jatkamiseen

talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 600 000 euroa keskeneräisten hankkeiden jatkamiseen projektialueilla

talousarvioluku 8 06 Arvopaperit

talous- ja suunnitteluosastolle käytettäväksi 57 000 euroa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osakkeiden lunastukseen

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 950 000 euroa keskeneräisiin ja viivästyneisiin lähiörahastohankkeisiin

kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalle 388 545 euroa keskeneräisiin ja viivästyneisiin lähiörahastohankkeisiin

 

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 59 695 000 euroa lainojen nostoihin kouluille, Setlementtiasunnot Oy:lle, kaupunginorkesterille, sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitykset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitykset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 99

HEL 2020-013430 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

1 30 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat

13 000 000

1 40 01

Kaupunginkanslia

9 505 000

1 50 01

Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

45 000

3 10 01

Kaupunkirakenne

284 000

5 10 04

Apotti

8 168 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

31 002 000

 

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset

3 950 000

8 01 03

Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

1 100 000

 

 

 

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 02

Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

1 000 000

 

 

 

8 03 03

Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

620 000

 

 

 

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

 

8 04 01 02

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

50 000

8 04 02

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

600 000

 

 

 

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01

Keskushallinto

14 930 000

8 05 02

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

9 360 000

8 05 03

Kaupunkiympäristön toimiala

7 535 000

8 05 04

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

1 677 000

8 05 05

Sosiaali- ja terveystoimiala

9 359 000

 

 

 

8 06

Arvopaperit

27 500 000

 

 

 

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,  Khn käytettäväksi

1 339 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

79 020 000

 

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

59 695 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

59 695 000

 

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 31 002 000 euroa ja investointiosassa 79 020 000 euroa sekä rahoitusosassa 59 695 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 1 339 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566