Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

08.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 106

Muutokset henkilöstökassatoimikunnan kokoonpanossa

HEL 2020-002893 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

- myönsi henkilöstöpäällikkö Kirsi Kalliolle eron henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

- valitsi henkilöstöpäällikkö Manna Torvisen henkilöstökassatoimikunnan varajäseneksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

- myönsi henkilöstön varaedustajalle Jussi Ruokoselle eron henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

- valitsi järjestöneuvottelukunnan esityksestä Carita Bardakcin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisa Soinisen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista. Em. muutokset tulevat voimaan päätöspäivästä lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö_Kallio

2

Järjestöneuvottelukunnan ilmoitus_Ruokonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Henkilöstökassaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa päättämään jäsenille myönnettävistä lainoista ja niiden ehdoista sekä käsittelemään henkilöstökassatoimintaan liittyviä muita asioita. Henkilöstökassatoimikuntaan kuuluu viisi kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä, joista kaksi valitaan kaupungin järjestöneuvottelukunnan ehdottamista henkilöistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstökassan päivitetyt säännöt 14.12.2020, § 868, jotka tulevat voimaan henkilöstökassatoimikunnan myöhemmin päättämänä ajankohtana henkilöstökassajärjestelmän versiopäivityksen yhteydessä. Henkilöstökassatoimikunta on hyväksynyt sääntömuutokset kokouksessaan 21.10.2020. Henkilöstökassan sääntöjen mukaisesti kullekin henkilöstökassatoimikunnan jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Kevätkaudella toteutettavaksi suunniteltujen toiminnallisten muutosten vuoksi on perusteltua, että kaikilla toimikunnan jäsenillä on varahenkilö käytettävissä.

Kaupunginhallitus valitsi, 17.6.2019 § 456, henkilöstöpäällikkö Kirsi Kallion varajäseneksi ja henkilöstöjärjestöjen varaedustajaksi Jussi Ruokosen henkilöstökassatoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Kirsi Kallio on 28.2.2020 pyytänyt eroa henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta uusiin työtehtäviin siirtymisen vuoksi. Kaupungin järjestöneuvottelukunnalta saadun ilmoituksen mukaisesti neuvottelukunta ehdottaa, että sen esityksestä toimikuntaan vuonna 2021 päättyvälle toimikaudelle Carita Bardakcin henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetyn Jussi Ruokosen tilalle varajäseneksi nimetään Kaisa Soininen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöpäällikön tehtävää koskevien henkilövaihdosten vuoksi esitetään toimialan uuden henkilöstöpäällikön, Manna Torvisen, nimeämistä toimikuntaan, sosiaali- ja terveystoimialan talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajarin varajäseneksi, toimikunnasta eroa pyytäneen Kirsi Kallion tilalle.

Kuntalain (410/2015) 79§:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö_Kallio

2

Järjestöneuvottelukunnan ilmoitus_Ruokonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566