Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

08.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

V 3.3.2021 Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamiseksi

HEL 2020-009755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin toimialojen tulisi tehostaa yhteistyötä mielenterveyskuntoutujien asumisketjun ja sen nivelkotien sujuvoittamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2020 lopulla mielenterveyskuntoutujien palveluasumispaikkaa odottaneista henkilöistä noin puolet odotti Auroran sairaalan vuodeosastolla. Noin puolet odotti palveluasumispaikkaa Auroran sairaala-alueella sijaitsevissa psykiatrian asumiskuntoutusyksiköissä. Kuluvan vuoden alussa Auroraan on perustettu kaksi uutta kuntouttavaa mielenterveyspotilaiden asumisyksikköä. Psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen. Tavoitteena on lisätä kotona asumisen tukea, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja edistää asukkaan kuntoutumista kevyempiin asumispalveluihin.

Kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveystoimiala sekä kaupunkiympäristön toimiala tekevät yhteistyötä erityisryhmien asumisen parantamiseksi. Kaupungilla on erityisryhmille tarkoitettuja tuettuja asumismuotoja käytössään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Erityistä tukea asumisessaan tarvitsevien osalta on tärkeää, että huolehditaan sekä riittävästä paikkamäärästä että oikean tasoisesta tuesta kulloisessakin elämäntilanteessa. Asiakkaan siirtymisestä tuetusta asumisesta tavanomaiseen asumiseen on sovittu kaupunkitasoiset käytännöt, joita tarkastellaan vuosittain.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja vähentämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä. Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- ja terveyspalveluja myös erillishankkeella valtionavustuksen tuella. Tuetun asumisen jonoja on pystytty purkamaan. Sosiaali- ja terveystoimialalla on hankittu esimerkiksi mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja noin 10 000 asumisvuorokautta enemmän vuoden 2020 syyskuun lopun tilanteessa kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Lisäksi psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen.

Sosiaali-ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali ja terveyspalveluja myös valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillishankkeella. Hanke on aloitettu lokakuussa 2020, ja se kestää kaksi vuotta. Hankkeessa parannetaan matalan kynnyksen palveluja ja toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Erillishanke liittyy hallituksen tavoitteeseen asunnottomuuden puolittamiseksi ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteisiin.

Vastausta on valmisteltu yhteistyössä sosiaali-ja terveystoimialan kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566