Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

08.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 111

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite maksuttoman pysäköinnin palauttamisesta Hietaniemen hautausmaalle

HEL 2020-010187 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki pitää yllä hyvää vuoropuhelua seurakunnan kanssa ja seuraa miten Hietaniemen kappelissa vierailevien pysäköintimahdollisuudet toteutuvat.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

2

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 26.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan maksuttoman pysäköinnin palauttamista Hietaniemen hautausmaalle.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon viitaten, että Hietaniemen alueen pysäköintipaikkoja on muutettu maksulliseksi asukaspysäköintipaikkojen lisäämiseksi, pitkäaikaisen ilmaisen pysäköinnin vähentämiseksi ja vapaan asiointipaikan löytämisen helpottamiseksi hautausmaan, krematorion ja uimarannan läheisyydestä.

Kantakaupungin maksuvyöhykkeiltä 1 ja 2 on vaiheittain poistettu maksutonta ja aikarajoittamatonta pysäköintiä. Maksuton pitkäaikainen pysäköinti sopii huonosti kantakaupunkiin tai sen läheisyyteen, koska näistä paikoista tulee helposti autojen säilytyspaikkoja tai työmatkapysäköijien paikkoja. Periaatteena on, että keskusta-alueella lyhyestäkin asiointipysäköinnistä tulee maksaa, koska katualueen käyttöön kohdistuu paljon kysyntää.

Aloitteessa esitetty erillisen pysäköintiluvan käyttöönotto rekisteritunnus ilmoittamalla on paitsi vaikea hallinnoida, myös työläs ja epäluotettava käytäntö. Lisäksi tämä malli pitäisi olla käytössä kaikkialla, missä siunaus- ja vastaavia tilaisuuksia järjestetään.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

2

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 26.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 86

HEL 2020-010187 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.02.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevanderin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala 26.10.2020

HEL 2020-010187 T 00 00 03

 

Kaupunkiympäristön toimiala antaa kaupunginkanslialle seuraavan lausunnon:

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti 17.5.2019 § 36 Hietaniemen alueen pysäköintijärjestelyistä

https://www.hel.fi/static/public/hela/vipaU5110510040VH1_Liikenne-_ja_katusuunnittelupaa/Suomi/Paatos/2019/Kymp_2019-05-17_36_Pk/319D6651-69BD-C6EB-A560-6AD3D4400002/Hietaniemen_alueen_pysakointijarjestelyt.pdf

 

Järjestelyt on toteutettu 16.3.2020.

Alla perustelut miksi päätös on tehty ja mihin poliittisiin päätöksiin tämä viranhaltijapäätös perustuu. Olemme perustelleet järjestelyjä pariin otteeseen myös seurakuntayhtymälle.

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.11.2013. Suunnitelman hyväksymisen yhteydessä nousi voimakkaasti esiin huoli asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella käytettävien pysäköintipaikkojen vähentymisestä Etu-Töölön alueella. Hyväksymisen yhteydessä myös edellytettiin, että Mechelininkadulta poistuville 100 pysäköintipaikalle järjestetään korvaavia asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja Hietaniemen alueelta, missä on mahdollista laajentaa Etu-Töölön asukaspysäköintivyöhykettä F länteen päin. Kaupunginhallituksen päätös F-vyöhykkeen laajentamista on tehty 25.4.2016.

Hietaniemen alueen pysäköintipaikkojen muuttamisella maksulliseksi tarkoituksena on lisätä asukaspysäköintipaikkoja, parantaa vapaan paikan löytämistä hautausmaan, krematorion ja uimarannan asiointipysäköintiin ja vähentää pitkäaikaista ilmaista pysäköintiä. Helsingin kantakaupungista maksuvyöhykkeiltä 1 ja 2 on vaiheittain poistettu maksutonta ja aikarajoittamatonta pysäköintiä. Maksuton pitkäaikainen pysäköinti sopii huonosti kantakaupunkiin tai sen läheisyyteen, koska näistä paikoista tulee helposti autojen säilytyspaikkoja tai työmatkapysäköijien paikkoja. Lyhytaikaisia aikarajoitettuja paikkoja ei järjestetä kantakaupunkiin. Periaatteena on, että lyhyestäkin asiointipysäköinnistä tulee maksaa, koska se on kaupungin järjestämä palvelu ja katualueen käyttöön kohdistuu paljon kysyntää.  Jakeluliikenne, päiväkotien saattoliikenne ja muu mahdollinen saattoliikenne hoidetaan pääsääntöisesti pysäköintikieltojen kohdilta.

Pysäköinti on Hietaniemen alueella maksullista poikkeuksellisesti kaikkina päivinä kello 9-21 alueen erityisluonteen vuoksi. Vastaavaa aikarajoitusta on käytetty esimerkiksi Linnanmäen ja Helsingin jäähallin ympäristössä. Perusteena on, että maksullisuudella lisätään paikkojen käytön kiertoa. Näin on mahdollista löytää vapaa pysäköintipaikka myös korkean pysäköintikysynnän aikaan, esim. kauniina kesäpäivänä, kun uimarannalla on väkeä, vaikkakin pysäköintipaikasta joutuu sitten maksamaan. Hautajaisia järjestetään usein myös lauantaisin ja sunnuntaisin.

Jos Hietaniemen hautajaisvieraille annetaan pysäköintimahdollisuus aikarajoitettuna ilman maksua, on vaikeata estää tavan leviäminen muualle kaupunkiin muihin toimintoihin. Kantakaupungissa on muitakin kirkkoja, joissa järjestetään erilaisia kirkollisia tilaisuuksia. Valvonta on haastavaa, koska pysäköinninvalvonta ei voi tietää, kuka oikeasti on hautajaisissa ja kuka pysäköi muusta syystä.

Erillinen pysäköintilupa rekisteritunnus ilmoittamalla on vaikea hallinnoida. Pysäköinninvalvonnan pitäisi selvittää etukäteen, mille rekisteritunnuksille lupia on myönnetty ja jonkun pitäisi hallinnoida järjestelmää. Tämä olisi työläs ja epäluotettava malli. Ihmiset unohtaisivat ilmoittaa tunnuksia ja ilmoitettaisiin vahingossa vääriä tunnuksia. Lisäksi tämä malli pitäisi olla käytössä kaikkialla, missä siunaus- ja vastaavia tilaisuuksia järjestetään.

Alueen maksullisuudesta on päätetty pysäköinnin maksamisen kehittämisen yhteydessä kaupunginhallituksessa 25.4.2016. Tällöin päätettiin pysäköinnin maksuvyöhykkeet. Hietaniemen alue kuuluu vyöhykkeeseen 2, jossa pysäköinti on maksullista.

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-011936/kslk-2015-29/

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on esittänyt yllä olevan khs:n päättämän asian hyväksymistä kaupunginhallitukselle 1.12.2015.

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-011936/kslk-2015-29/

 

Valtuustoaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt 9.9.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Maksuttoman pysäköinnin palauttaminen Hietaniemen hautausmaalle

Helsingin kaupungin päätös muuttaa maaliskuussa 2020 Hietaniemen hautausmaan kävijöille tarkoitetut parkkipaikat maksulliseksi asettaa hautajaisiin osallistuvat ja hautausmaalla omaistensa haudoilla vierailevat ihmiset kohtuuttomaan tilanteeseen.

Hietaniemen hautausmaan Uudelle kappelille saapuvat hautaisvieraat saattoivat jättää autonsa parkkikiekkopaikoille Hietaniemenkadulle kappelin viereen. Yleinen hyvä tapa on, että hautausmaiden vierestä löytyy maksuttomia parkkipaikkoja. On täysin kohtuutonta, että omaistansa viimeiselle matkalle saattamaan tulevat joutuvat pohtimaan parkkimaksua tai heitä saattaa odottaa hautajaisten jälkeen pysäköintisakko, jos he ovat surunsa keskellä unohtaneet pysäköintimaksun.

Ehdotan valtuustoaloitteella, että Helsingin kaupunki palauttaa Hietaniemen kappelin viereen hautausmaavieraille tarkoitettuja kahden tunnin pysäköintikiekkopaikkoja. Niiden yhteyteen voidaan lisätä ilmoitus, että paikat on päivisin varattu hautausmaalla tai krematoriossa vieraileville. Öisin paikat voi olla käytettävissä muuhun pysäköintiin. Uskon, että suurin osa autoilijoista kunnioittaisi toivomusta, vaikka sitä ei olisi resursseja valvoa. Jos tätä järjestelyä pidetään mahdottomana, toivon, että kaupunki pohtii toisen keinon taata hautausmaavieraille ilmainen pysäköinti esimerkiksi ilmoittamalla hautajaisjärjestelyjen yhteydessä rekisterinumeron. Ilmaisen pysäköinnin käytännön toteutuksesta voidaan keskustella Hietaniemen hautausmaata ylläpitävän Helsingin seurakuntayhtymän kanssa."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristön toimialaa antamaan lausunnon 26.10.2020 mennessä.

Lisätiedot

Elina Rundell, liikenneinsinööri, puhelin: 310 25597

elina.rundell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566