Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

08.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104

V 17.2.2021, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kuntavaalien äänestyspaikat suunniteltava yhdessä nuorten kanssa

HEL 2020-007755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

2

Nuorisoneuvoston lausunto

3

Keskusvaalilautakunnan lausunto valtuutettu Amanda Pasasen aloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kuntavaalien äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja sijoitetaan nuorille äänestäjille keskeisiin paikkoihin.

Asiassa pyydetty nuorisoneuvoston lausunto. Nuorisoneuvosto toteaa lausunnossaan, että äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä tulisi sijoittaa paikoille, joissa liikkuu runsaasti nuoria. Kirjastot, oppilaitokset sekä muut yleiset tilat ovat tuttuja nuorille, ja niissä kynnys äänestämiselle voidaan kokea matalaksi.

Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikat on sijoittettu paikoille, joita myös nuoret ovat pitäneet hyvinä paikkoina nuorten kannalta. Pääosa varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista on sijoitettu kouluihin ja muihin oppilaitoksiin, jotka ovat tuttuja nuorille ja joissa kynnys äänestämiselle voidaan kokea matalaksi. Suurin osa ennakkoäänestyspaikoista on sijoitettu kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin mm. nuorisotaloihin sekä kauppakeskuksiin, joissa nuoret muutoinkin liikkuvat.

Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on otettu huomioon koronavirustilanne ja varauduttu siihen, että tilanne on päällä vielä kuntavaalien aikana. On pyritty saamaan riittävän suuret tilat ja mahdollisuus pitää riittävä turvaväli äänestettäessä. Paikat on pyritty sijoittamaan siten, että kunkin paikan varsinainen toiminta ei esty vaalien järjestämisen vuoksi. Tämä rajoittaa tilojen, joissa on paljon paikan varsinaista toimintaa (mm. osa nuorisotaloista) sekä pienien tilojen käyttämistä vaalipaikkoina.

Pandemiatilanne on rajoittanut ja estänyt suunnittelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestämistä mutta jatkossa on tarkoitus kuulla laajemmin äänestäjien, erityisesti nuorten, vanhusten ja vammaisten, mielipiteitä vaalipaikkojen sijoittamisessa.

Asiasta on saatu keskusvaalilautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

2

Nuorisoneuvoston lausunto

3

Keskusvaalilautakunnan lausunto valtuutettu Amanda Pasasen aloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566