Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

08.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 115

Kaupunginvaltuuston 3.2.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 3.2.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

16 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

17 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

18 §, Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivalta

Ei toimenpidettä.

19 §, Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus kehottaa Helsingin Satama Oy:n hallitusta, kaupunkiympäristön toimialaa ja kaupunginkansliaa jatkosuunnittelemaan asiat kokonaisuutena, johon sisältyvät Eteläsataman vapauttaminen matkustaja-autolauttaliikenteen satamatoiminnasta ja matkustaja-autolauttaliikenteen keskittäminen Katajanokalle ja Länsisatamaan sekä sen edellyttämät Helsingin Satama Oy:n investoinnit mukaan lukien satamatunneli sellaisessa yhteisessä aikataulussa, joka mahdollistaa Eteläsataman arkkitehtuuri- ja design-museoon liittyvässä kilpailussa etenemisen.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Satama Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä kaupunginmuseolle.

20 §, Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle (Iso Roobertinkatu 23)

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön päällikön allekirjoittamaan Sponda Investment Properties A Oy:n kanssa vuokrasopimuksen, joka koskee huoneistoalaltaan noin 2 466 htm² tiloja ja leikkipihaa kooltaan 926 m² 15 vuoden vuokra-ajaksi sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokranantajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

21 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimistorakennuksen korttelialueen tontille (Meilahti, tontti 15520/2)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

22 §, Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunginmuseolle sekä asemakaavoitukselle.

23 §, Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen (nro 12570)

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle.

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 9 - 13 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566