Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

08.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 97

Vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen

HEL 2021-001185 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2020 talousarvion sitovien alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohdasta

euroa

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 

alakohdasta

 

8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen

- 230 000

8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

- 3 700 000

8 01 02 09 Malmin esirakentaminen

- 2 000 000

 

 

Siirretään alakohtaan

 

 

 

8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen

+5 000

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen

+5 705 000

8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen

+110 000

8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen

+110 000

 

 

TA-kohta

 

8 03 02 Projektialueiden kadut

 

alakohdasta

 

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti

-4 910 000

8 03 02 05 Pasila

- 2 580 000

8 03 02 07 Kruunusillat

-2 920 000

8 03 02 08 Uudet projektialueet

-760 000

8 03 02 09 Malmi

-530 000

 

 

Siirretään alakohtaan

 

 

 

8 03 02 02 Länsisatama

+4 810 000

8 03 02 03 Kalasatama

+4 300 000

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

+1 550 000

8 03 02 06 Kuninkaankolmio

+1 040 000

 

 

TA-kohta

 

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

 

 

 

alakohdasta

 

8 04 02 05 Pasilan puistot

-700 000

8 04 02 07 Malmin puistot

-500 000

 

 

Siirretään alakohtaan

 

 

 

8 04 02 03 Kalasataman puistot

+470 000

8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot

+140 000

8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot

+590 000

 

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimiala_kirje29012021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2020. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla alakohtien välisinä sisäisinä siirtoina.

Talousarviomäärärahojen siirtäminen

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden esirakentamiseen ei oltu varattu määrärahaa. Käyttö oli 0,04 milj. euroa. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Länsisatamaan oli varattu määrärahaa 24,8 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 24,6 milj. euroa. Käyttö alitti käytettävissä olevan määrärahan 0,2 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Atlantinsillan rakentaminen, Hernesaaren maaperän kunnostus ja Hernesaaren paineviemärin siirto. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kalasatamaan oli käytettävissä määrärahaa ylitysoikeuksineen ja talousarviovuonna tehtyjen siirtojen jälkeen 55,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 63,1 milj. euroa. Käyttö ylitti käytettävissä olevan määrärahan 7,6 milj. euroa. Ylitys voidaan kattaa pääosin muiden projektialueiden käyttämättä jääneistä esirakentamisrahoista. Lisäksi haetaan ylitysoikeutta 1,9 milj. euroa.  Käytettävissä ollut määräraha ylitettiin, koska Verkkosaaren pohjoisosan esirakentaminen eteni arvioitua nopeammin.

Kruunuvuorenrantaan oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen yhteensä 5,97 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,3 milj. euroa. Käyttö alitti käytettävissä olevan määrärahan 3,7 milj. euroa.  Määrärahaa jäi käyttämättä Kruunuvuoren asemakaavavalituksesta aiheutuneen Kruunuvuoren keskiosan esirakentamisurakan sekä Laajasalontien esirakentamisurakan aloituksen viivästymisestä johtuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kuninkaankolmion esirakentamiseen oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen yhteensä 3,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 3,2 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,1 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Vennynpuiston ja Palettilammen sekä Honkasuon esirakentaminen. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Pasilan esirakentamiseen oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen yhteensä 2,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,6 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,1 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Ilmalan alueen ja Ratapihakortteleiden esirakentaminen. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Malmin esirakentamiseen oli varattu määrärahaa 2,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,5 milj. euroa, jolloin käyttämättä jäi 2,0 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan jatkumisesta ja tästä seuranneesta maakaasujohdon siirron viivästymisestä johtuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahteen oli varattu määrärahaa 5,1 milj. euroa ja määrärahaa käytettiin 0,2 milj. euroa. Määräraha alittui, koska Töölönlahden tulvasuojeluhankkeen vesiluvan jatkosta valitettiin, jolloin 2020 käynnistyväksi suunniteltu urakka siirtyi vuodelle 2022. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Länsisatamaan oli varattu määrärahaa 18,0 milj. euroa ja määrärahaa käytettiin 22,8 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 4,8 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtuu Telakkakadun ennakoitua nopeammasta valmistumisesta sekä Atlantinsillan ja Rionkadun kiertoliittymän urakoiden kustannustason noususta. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kalasatamaan oli varattu määrärahaa 10,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 14,4 milj. euroa. Käyttö ylitti käytettävissä olevan määrärahan 4,3 milj. euroa. Ylitys johtui Verkkosaaren pohjoisosan lisä- ja muutostöistä sekä Kalasatamasta Pasilaan raitiotien kehitysvaiheen ennakoitua korkeammista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kruunuvuorenrantaan oli varattu määrärahaa 6,3 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 7,9 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,5 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtuu Haakoninlahden urakan suunniteltua nopeammasta etenemisestä. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kuninkaankolmioon oli varattu määrärahaa 2,8 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 3,8 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,0 milj. euroa. Kuninkaankolmion vuonna 2019 käynnistyneiden rakentamisurakoiden toteutuksen viivästymisestä aiheutui ennakoitua suurempi kustannusosuus vuodelle 2020. Myös suunnittelua käynnistettiin alueella ennakoitua nopeammin. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kruunusiltoihin oli varattu määrärahaa 5,4 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,5 milj. euroa. Hankkeen kehitysvaihe oli käynnissä ja määrärahasta jäi käyttämättä 3,1 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen oli varattu määrärahaa 1,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,6 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 0,5 milj. eurolla. Määrärahalla jatkettiin Koivusaaren katujen suunnittelua. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Malmiin oli varattu määrärahaa 0,7 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,2 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan jatkumisesta ja tästä seuranneesta hankkeiden viivästymisestä johtuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Kalasataman puistoihin oli varattu määrärahaa 1,1 milj. euroa ja määrärahaa käytettiin 1,6 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 0,5 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Kalasatamanpuisto ja Loviseholminpuisto. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kruunuvuorenrannan puistoihin ja liikunta-alueisiin oli varattu määrärahaa 0,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,0 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 0,1 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Henrik Borgströmin puisto, Kaitalahdenkurun koira-aitaus ja Saaristofregatinpuisto. Ylitys johtui urakoiden toteutumisesta ennakoitua kalliimpina. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Pasilan puistoihin oli varattu määrärahaa 0,9 milj. euroa ja siitä käytettiin 0,12 milj. euroa. Määräraha käytettiin Postipuiston suunnitteluun.  Määrärahaa jäi käyttämättä suunnitteluhankkeiden viivästymisestä johtuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kuninkaankolmion puistoihin oli varattu määrärahaa 1,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,7 milj. euroa. Puistorakentamisessa vuonna 2019 käynnistyneitä rakentamisurakoita jatkettiin vuonna 2020. Merkittävimmät kohteet olivat Helene Scherfbeckin puisto, Vennynpuisto ja Avajaispuisto. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Malmin puistoihin oli varattu määrärahaa 0,6 milj. euroa ja siitä käytettiin 0,1 milj. euroa. Määräraha käytettiin kaasuputken maisemointisuunnitteluun sekä alueen design manualin laadintaan. Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan jatkumisesta johtuen vuoden 2020 aikana ei päästy toteuttamaan alueelle suunniteltuja puisto- ja ulkoliikuntapalveluja. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimiala_kirje29012021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566