Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

08.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Rastilan metroaseman ympäristön liikenneturvallisuus

HEL 2020-009740 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuosaaren Rastilan metroaseman ympäristössä sijaitsevat vaaran paikat selvitetään ja ryhdytään toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Vuotieltä huoltoaseman ja metroaseman liityntäpysäköintialueen kohdalla olevalla suojatiellä on pysäköintialueen reunamuurin johdosta huono näkyvyys. Retkeilijänkadun ja Karavaanisillan risteyksen suojatiejärjestelyt eivät ole turvalliset.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut parantaa liikenneturvallisuutta alueella. Asemakaavan yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (nro 6987), jossa esitetään liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia aloitteessa mainittuihin kohtiin.

Huoltoaseman pohjoispuoleisen nousevan rampin suojatien kohtaan esitetään liikennesuunnitelmassa ajorataan kavennusta. Tällä hetkellä ajokaistan leveys suojatien kohdalla on seitsemän metriä ja suunnitelmassa se kaventuu neljään metriin. Muutoksen myötä jalankulkija tulee muurin takaa pidemmälle ja paremmin näkyviin ennen suojatien ylittämistä. Suojatiestä tehdään korotettu, mikä pakottaa autoilijan ajamaan maltillisesti STOP-merkin jälkeen.

Karavaanikujan uusi kortteli on huomioitu liikennesuunnitelmassa. Karavaanikadun ja Retkeilijänkadun risteyksessä suojatiejärjestelyjä muutetaan niin, että Karavaanikadun poikki menevä suojatie siirretään risteyksen eteläpuolelle metroaseman edustalle.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.11.2020 § 663

HEL 2020-009740 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut parantaa liikenneturvallisuutta alueella. Asemakaavan yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (nro 6987), joka on nähtävissä asemakaavan nro 12570 liiteaineistossa. Liikennesuunnitelmassa on selvitetty parannuskohteita myös Rastilan metroaseman ympäristössä ja esitetään liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia aloitteessa mainittuihin kohtiin.

Huoltoaseman pohjoispuoleisen nousevan rampin suojatien kohtaan esitetään liikennesuunnitelmassa ajorataan kavennusta. Tällä hetkellä ajokaistan leveys suojatien kohdalla on seitsemän metriä ja suunnitelmassa se kaventuu neljään metriin. Muutoksen myötä jalankulkija tulee muurin takaa pidemmälle ja paremmin näkyviin ennen suojatien ylittämistä. Suojatiestä tehdään korotettu, mikä pakottaa autoilijan ajamaan maltillisesti STOP-merkin jälkeen.

Karavaanikujan uusi kortteli on huomioitu liikennesuunnitelmassa. Karavaanikadun ja Retkeilijänkadun risteyksessä suojatiejärjestelyjä muutetaan niin, että Karavaanikadun poikki menevä suojatie siirretään risteyksen eteläpuolelle metroaseman edustalle.

Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja liikennesuunnitelman tarkistettu ehdotus hyväksyttiin Kaupunkiympäristölautakunnassa 20.10.2020.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Antila, liikenneinsinööri: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566