Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

01.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 90

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi aikarajojen poistamisesta 70 vuotta täyttäneiden kertalipusta

HEL 2020-011158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 7.10.2020 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1

Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 7.10.2020 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 7.10.2020 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitetta koskien joukkoliikenteen käytön kasvattamista kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan edellytetään selvitettävän mahdollisuutta poistaa yli 70-vuotiaiden kertalipusta aikarajat.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

Helsingin seudun liikenne (HSL) –kuntayhtymän hallitus on 27.10.2020 hyväksynyt matkalippujen hinnat vuodelle 2021. 70+-vuotiaiden alennus hyväksyttiin toteutettavaksi päiväkertalippujen sijaan kausilippuihin saman suuruisena kuin opiskelijoilla (-45%). Päätöksen perustelujen mukaan: ”Yli 70-vuotiaiden osuus Helsingin seudulla kasvaa vahvasti ja tässä ikäryhmässä joukkoliikenteen käyttö on vähäisempää kuin muilla. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vanhusneuvostot ovat esittäneet (22.10.2019), että HSL tarjoaisi senioreille kokoaikaisen alennuksen, joka kannustaisi eläkeläisiä vähentämään automatkoja, parantaisi liikenneturvallisuutta ja vähentäisi päästöjä. Seniorialennuksen siirtäminen kertalipuista kausilippuihin edistää HSL:n strategisia tavoitteita kestävästä liikkumisesta.”

Vuonna 2020 HSL-alueella käytössä olleet, klo 9-14 välisenä aikana alennettuun hintaan myydyt kerta-, arvo- ja lisävyöhykeliput 70+-asiakasryhmälle on korvattu alennettuun hintaan myytävällä kausilipulla, jolla lipun käyttö ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan.

Kaupunginhallitus on antanut asiaan liittyvän selvityksen myös valtuutettu Asko-Seljavaaran vuoden 2020 talousarvioaloitteen (HEL 2020-003267) käsittelyn yhteydessä. Talousarvioaloitteeseen on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, HSL:n ja Helsingin seudun vanhusneuvoston lausunnot. Kaupunginhallituksen vastaukset talousarvioaloitteisiin ovat kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymän vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman liitteenä.

Hallintosäännön 30 luvun § 14:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1

Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 7.10.2020 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566