Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

01.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2021 lukien

HEL 2021-000379 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti yhteensä 18 virkaa sosiaali- ja terveystoimialalle sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin, perhe- ja sosiaalipalveluihin sekä terveys- ja päihdepalveluihin 1.3.2021 lukien:

- kuusi asiakasohjaajan virkaa,

- kaksi johtavan sosiaalityöntekijän virkaa,

- yksi johtavan psykologin virka,

- neljä psykologin virkaa,

- kolme sosiaalityöntekijän virkaa,

- yksi ylilääkärin virka ja

- yksi lastenneurologin virka.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu muun muassa päättäminen toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta taikka toimivallan nojalla toista velvoittavan määräyksen antaminen tai muulla tavalla toisen etuun tai oikeuteen puuttuminen, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen Helppiseniori-palveluun perustettaviksi esitettävien kuuden asiakasohjaajan tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen jälkihuollon palveluun perustettaviksi esitettyjen kahden johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lastensuojelulain, sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaisia yksilöhuollon päätöksiä.

Kehitysvammapoliklinikan palveluun perustettavaksi esitettyjen yhden johtavan psykologin ja neljän psykologin tehtäviin kuuluu kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti toimiminen erityishuollon johtoryhmän jäseninä ja kasvatustieteellisen asiantuntemuksen edustajina. Psykologin tehtäviin kuuluva tutkimus tahdosta riippumattoman erityishuollon kriteerien arvioimiseksi edellyttää myös virkasuhdetta.

Jälkihuollon palveluun perustettavaksi esitettyjen kolmen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaiset yksilöhuollon päätökset.

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen keskitettyjen palvelujen johtoon esitetyn ylilääkärin ja lasten psykiatriseen työryhmään esitetyn lastenneurologin tehtäviin kuuluvat muun muassa mielenterveyslain mukaiset virka-apupyynnöt ja maksusitoumuspäätösten antaminen.

Perustettaviksi esitetyille viroille on varattu määrärahat sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- asiakasohjaaja (kuusi virkaa) 2 660,37 €/kk

- johtava sosiaalityöntekijä (kaksi virkaa) 3 793,35 €/kk

- johtava psykologi (yksi virka) 3 740,77 €/kk

- psykologi (neljä virkaa) 3 510,00 €/kk

- sosiaalityöntekijä (kolme virkaa) 3 441,48 €/kk

- ylilääkäri (yksi virka) 5 974,14 €/kk

- lastenneurologi (yksi virka) 5 381,24 €/kk.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti. Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566