Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

01.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite maksuttoman pysäköinnin palauttamisesta Hietaniemen hautausmaalle

HEL 2020-010187 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevanderin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

2

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 26.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan maksuttoman pysäköinnin palauttamista Hietaniemen hautausmaalle.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon viitaten, että Hietaniemen alueen pysäköintipaikkoja on muutettu maksulliseksi asukaspysäköintipaikkojen lisäämiseksi, pitkäaikaisen ilmaisen pysäköinnin vähentämiseksi ja vapaan asiointipaikan löytämisen helpottamiseksi hautausmaan, krematorion ja uimarannan läheisyydestä.

Kantakaupungin maksuvyöhykkeiltä 1 ja 2 on vaiheittain poistettu maksutonta ja aikarajoittamatonta pysäköintiä. Maksuton pitkäaikainen pysäköinti sopii huonosti kantakaupunkiin tai sen läheisyyteen, koska näistä paikoista tulee helposti autojen säilytyspaikkoja tai työmatkapysäköijien paikkoja. Periaatteena on, että keskusta-alueella lyhyestäkin asiointipysäköinnistä tulee maksaa, koska katualueen käyttöön kohdistuu paljon kysyntää.

Aloitteessa esitetty erillisen pysäköintiluvan käyttöönotto rekisteritunnus ilmoittamalla on paitsi vaikea hallinnoida, myös työläs ja epäluotettava käytäntö. Lisäksi tämä malli pitäisi olla käytössä kaikkialla, missä siunaus- ja vastaavia tilaisuuksia järjestetään.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

2

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 26.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566