Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

25.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Kaupunginvaltuuston 20.1.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 20.1.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

2 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

3 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

4 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

5 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

6 §, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakuntalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

7 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

8 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

9 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote nimetylle ja Helsingin käräjäoikeudelle.

10 §, Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkalle, Helsingin seudun kauppakamarille, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä/Vesihuollolle, Helsingin Yrittäjät ry:lle, Liikenneliikelaitokselle, Linja-autoliitolle, Pro Haaga ry - Pro Haga rf:lle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä väylävirastolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, Liikenneliikelaitoksen johtokunnalle sekä kaupunkiympäristön toimiala/Likelle.

11 §, Kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja alueen myyminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, asuin- ja liiketilojen kortteli 49331)

Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen ja kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakumenettelyyn osallistuneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakuntalle ja tonttipäällikölle.

12 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4

Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman

        allekirjoittamaan toteutussopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia

        allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen ja kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kilpailuun osallistuneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja tonttipäällikölle.

13 §, Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12626)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijalle, hyväksymispäätöksestä tiedon pyytäneelle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

14 §, Pelimannintien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12625)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

15 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 16 - 23 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566