Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

46/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

10.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 860

Aamukouluasia: Euroopan unionin elpymisrahoitus ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

HEL 2020-012754 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat yhteysjohtaja Inga Nyholm ja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallitus valmistelee parhaillaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka kautta on tarkoitus kohdentaa Euroopan unionin myöntämä niin kutsuttu elpymisrahoitus. Kyseessä on vuosille 2021-2023 allokoitu Next Generation EU -elpymispaketti, josta Suomen saanto on arviolta 2,3 mrd euroa.

Kestävän kasvun ohjelma on tarkoitus kohdentaa siten, että se nopeuttaa vihreää rakennemuutosta ja digitaalista siirtymää sekä esimerkiksi edistää innovatiivisten ja tehokkaampien julkisten palveluiden kehittämistä. Luonnos kansalliseksi suunnitelmaksi valmistuu vuoden 2020 puolella ja lopullinen kestävän kasvun ohjelma keväällä 2021. Hallitus antoi eduskunnalle asiasta selonteon (VNS 6/2020) 27.11.2020.

Helsingissä on valmisteltu ehdotuksia hallituksen kestävän kasvun ohjelmaan. Valmistelussa on kartoitettu investointi- ja muita hankkeita, jotka voisivat soveltua rahoitettaviksi ja täyttää kansalliset painopisteet sekä kansalliselle suunnitelmalle asetetut kriteerit.

Asiantuntijoina osallistuvat yhteysjohtaja Inga Nyholm ja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566