Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/32

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 806

Lausunto UMO-säätiön sääntömuutoksesta

HEL 2020-011454 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi suostumuksensa UMO-säätiön sääntöjen muuttamiselle liitteenä olevan sääntöluonnoksen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

UMO-säätiön sääntöluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

UMO-säätiö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

UMO-säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia tukea kulttuurin tunnettuutta kotimaisen ja ulkomaisen yleisön keskuudessa sekä kehittää ja edistää orkesteritoimintaa. Säätiö ylläpitää UMO Helsinki Jazz Orchestraa, järjestää konsertteja ja kulttuuritapahtumia, tekee musiikkitallenteita, harjoittaa musiikkikasvatusta sekä ylläpitää ja kartuttaa nuotistoa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 17.6.2019 § 69 hyväksynyt kaupunkikonsernin hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat periaatteet. Niiden osana hyväksyttiin mallisäännöt kaupunkikonserniin kuuluville säätiöille ja malliyhtiöjärjestykset yhtiöille. UMO-säätiö on yhdessä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa valmistellut säätiön sääntöjen muuttamisen vastaamaan kaupungin mallisääntöjä.

Uudet säännöt eivät sisällöllisesti poikkea merkittävästi säätiön nykyisistä säännöistä. Toimitus- tai toiminnanjohtajaa koskevaan 5 §:ään on lisätty maininta toiminnanjohtajasta ja poistettu kohdat, joita ei ole mallisäännöissä. Säätiön edustamista koskeva 11 § on muutettu vastaamaan paremmin mallisääntöjä ja siihen on lisätty maininta siitä, että säätiön hallitus voi antaa toiminnanjohtajalle oikeuden edustaa säätiötä yksin. Samalla sääntöihin on tehty pieniä teknisiä tarkistuksia, pykälien keskinäistä järjestystä on muutettu ja numerointi korjattu.

UMO-säätiö on pyytänyt asiasta kaupungin lausuntoa, koska säätiön sääntöjen muuttaminen edellyttää kaupungin suostumusta. Sääntöjen päivittäminen vastaamaan mallisääntöjä on kaupungin toiveiden mukaista, joten suostumus on perusteltua antaa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

UMO-säätiön sääntöluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

UMO-säätiö

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslian konserniohjaus

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566