Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/27

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 801

Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätöksestä 18.5.2020 § 19 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006897 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön 18.5.2020 § 19 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

7

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 §19

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 4.5.2020 saapuneella hakemuksella. Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö on päätöksellään 18.5.2020 § 19 hylännyt hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska hakijaa ei katsottu päätoimiseksi yksinyrittäjäksi.

********** on hakenut oikaisua maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätökseen 18.5.2020 § 19.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 19.5.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 20.5.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 30.6.2020 pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 14.7.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyydetyt lisäselvitykset annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että oikaisuvaatimuksen tekijälle myönnetään avustusta COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

********** tuo oikaisuvaatimuksessa esille, että on toiminut päätoimisena yksinyrittäjänä toiminimellä 30 vuotta ja että hänellä ei ole palkattua työvoimaa. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä esittää selvityksen COVID-19 -epidemian negatiivisesta vaikutuksesta liiketoimintaan.

25.5.2020 saapuneessa oikaisuvaatimuksen lisäyksessä oikaisuvaatimuksen tekijä esittää päivittäneensä YTJ – yritys- ja yhteisötietojärjestelmään ********** virheelliset yhteystiedot, joita on aiemmin yrittänyt päivittää AVI:n kautta 7 vuotta.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä yrittäjän eläkevakuutuksesta tai vähintään 20 000 euron yrittäjätulosta tai laskutuksesta. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty selvitystä vuoden 2019 negatiivisesta tuloksesta ja siihen mahdollisesti vaikuttaneesta poikkeuksellisesta tilanteesta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän lisäselvitys mainitaan liitteessä 1.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020). Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.

Asetuksen (199/2020) 2 §:n mukaan yksinyrittäjällä tarkoitetaan toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa;

2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;

3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan; ja

4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Asetuksen (199/2020) 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan lähtökohtana kannattavalle liiketoiminnalle on, että vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, että tilikauden tulos on ollut positiivinen. Jos tulos on ollut negatiivinen sen takia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu itselle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta).

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätöksellä 18.5.2020 § 19, koska hakijaa ei katsottu päätoimiseksi yksinyrittäjäksi. ********** ei ole esittänyt vähintään 20 000 euron yrittäjätuloa tai laskutusta, eikä oikaisuvaatimuksen tekijällä ole yrittäjän eläkevakuutusta (YEL-vakuutusnumeroa). Hakijan ei näin ollen katsota olevan valtioneuvoston asetuksen (199/2020) 2 §:n mukainen päätoiminen yksinyrittäjä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää korjanneensa YTJ-rekisteriin siellä olleet virheelliset yhteystiedot: toimipaikan käyntiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan yksinyrittäjä hakee avustusta YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. ********** kotikunta oli YTJ-rekisterin mukaan yksinyrittäjätuen hakuhetkellä Helsinki, joten ********** on hakenut yksinyrittäjän toimintatukea oikeasta kunnasta eikä toimipaikan käyntiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron päivittämisellä YTJ-rekisteriin ole vaikutusta tuen myöntämiseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijän lisäselvityksen käsittely mainitaan liitteessä 1.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

7

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 §19

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566