Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/35

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 809

Kaupunginvaltuuston 11.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.11.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

310 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

311 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

312 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

313 §, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020

Asiasta tehdään erillinen täytäntöönpanopäätös, jossa kaupunginhallitus määrittelee tavoitteiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja nimeää niiden vastuutahot. Ohjelmaa on tarkoitus seurata vuosittain kaupunginvaltuustolle valmisteltavan seurantaraportin myötä nykyisen käytännön mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote lausunnonantajille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveystoimialalle. kasvatuksen- ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, kaupunginkanslialle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

314 §, Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen

Ei toimenpidettä.

315 §, Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Ei toimenpidettä.

316 §, Oulunkylän Lämpökuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12584)

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Gasum Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja Väylävirastolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä asemakaavoitukselle.

317 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Laiholan talon kunnostamisesta asuinkäyttöön

Ei toimenpidettä.

318 §, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite katupuiden istuttamisesta Päijänteentielle

Ei toimenpidettä.

319 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite eväiden syömiseen tarkoitettujen pöytien lisäämisestä puistoihin ja ulkoilualueille

Ei toimenpidettä.

320 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite penkkien lisäämisestä puistoihin ja ulkoilureittien varrelle

Ei toimenpidettä.

321 §, Valtuutettu Ted Apterin aloite varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista

Ei toimenpidettä.

322 §, Valtuutettu Ted Apterin aloite nuorten talousosaamisen lisäämisestä kaikilla kouluasteilla

Ei toimenpidettä.

323 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 14 - 18 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566