Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2020

1 (10)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 776

V 25.11.2020 Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12580)

HEL 2016-013020 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) osaa kortteleita 49280 ja 49331 sekä katualueita koskevan asemakaavan sekä  49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelia 49281, osaa kortteleita 49280 ja 49331 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 49281 ja 49331) 5.11.2019 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12580 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12580 kartta, päivätty 5.11.2019, muutettu 22.9.2020

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12580 selostus, päivätty 5.11.2019, muutettu 22.9.2020, päivitetty Kylk:n 22.9.2020 päätöksen mukaiseksi

3

Liikennesuunnitelma (piir. nro 7002) / 22.9.2020

4

Vuorovaikutusraportti 24.11.2015, täydennetty 22.9.2020

5

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kruunuvuorenrannan keskeisiä julkisten ja kaupallisten palveluiden kortteleita, jotka sijaitsevat Haakoninlahdenkadun ja Haakoninlahdenpuiston varrella hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä.

Kaavaratkaisu mahdollistaa monipuolisten kaupallisten- ja julkisten palveluiden rakentamisen sekä sellaisen viihtyisän ja vaihtelevan asuinympäristön muodostumisen, jossa on hyvät edellytykset laadukkaalle kaupunkielämälle.

Alueen kokonaiskerrosala on 40 740 k-m², josta uutta asuntokerrosalaa on 18 390 k-m², liiketilaa 6 850 k-m² sekä julkisia palveluita 15 500 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 450 asukasta. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL) korttelitehokkuus e=2,4.

Keskustakortteli (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue) on toiminnallisesti monipuolinen kokonaisuus, joka tuo lisää aktiivista kaupunkitilaa ja palveluita Kruunuvuorenrantaan. Kortteli on niin sanottu hybridikortteli, jossa on liiketilan lisäksi asumista. Pääosa Kruunuvuorenrannan julkisista palveluista sijaitsee kaupallisen keskuksen eteläpuolella: Keskitetysti sijoitetut palvelut mahdollistavat toimivan ja houkuttelevan kaupunginosakeskuksen syntymisen.

Korttelin läpi kulkevat kävelykadut jakavat korttelin kolmeen osaan. Korttelilla on yhtenäiset kellarikerrokset, jolloin kortteliosien liiketiloja ja pysäköintitiloja on mahdollista yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Kauempaa katsottuna keskusaukion ympärille sijoitetut, vaaleat pistetalot toimivat keskuksen maamerkkeinä ja muodostavat keskukselle tunnistettavan silhuetin yhdessä ulkokehän viistokattoisten lamellien kanssa. Ulkokehän lamellitalot ovat julkisivuiltaan tummemmat ja ne liittävät keskuksen ympäröivien asuntokortteleiden mittakaavaan. Liike- ja yhteistilojen julkisivujen tulee olla pääosin lasia ja umpiosien umbravärjättyä betonia ja niihin tulee rakentaa sisäänkäynti suoraan kadulta.

Korttelista on järjestetty kilpailu, jolla haettiin kokonaisuudelle konsepti, toteuttaja sekä mahdollisia toimijoita. Kilpailun voitti YIT Rakennus Oy:n vetämä konsortio, jonka kanssa kaupunki on aloittanut neuvottelut tontin varaamisesta. Asemakaavaehdotus on laadittu kumppanuuskaavoituksena kilpailun jälkeen jatkokehitetyn suunnitelman pohjalta.

Eteläosan julkisten lähipalveluiden korttelialueelle (YL) rakennetaan suomen- ja ruotsinkielinen peruskoulu, päiväkoti, leikkipuiston sisätilat ja liikuntahalli, joka toimii myös koulun liikuntatilana. Päiväkotia palveleva leikkipuisto sijoittuu viereiselle kaava-alueelle Haakoninlahdenpuistoon päiväkodin viereen.

Korttelista on laadittu vuonna 2015 yhteistyössä silloisten virastojen eli tilakeskuksen, opetus- ja varhaiskasvatusviraston sekä liikuntaviraston kanssa viitesuunnitelma, jossa on tutkittu mitoitusta sekä kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia tavoitteita. Mitoitusta on tarkistettu vuoden 2019 aikana kaupungin uuden organisaation mukaisten toimialojen eri palveluiden yhteisissä kokouksissa. Korttelista järjestetään arkkitehtuurikilpailu vuoden 2020 aikana.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7002), joka on esityslistan liitteenä. Liikennesuunnitelma, joka koskee Pitkäluodonkatua, Varisluodonkatua ja osaa Stansvikin rantakatua, sisältää kortteleiden vaatimat järjestelyt jalankulun, pyörä-, auto- ja huoltoliikenteen järjestämiseksi.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista mahdollistamalla osaltaan vuonna 2016 hyväksytyn asumisen ja maankäytön toteutusohjelman eli AM-ohjelman mukaista asuntorakentamista ja palveluita hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kaava-alueella on osittain, sen keski- ja länsiosassa, voimassa oikeusvaikutteinen Kruunuvuorenrannan osayleiskaava vuodelta 2008. Tässä kaavassa alueen korttelialueet on osoitettu keskustatoimintojen, kerrostalovaltaisen alueen ja julkisten palvelujen ja hallinnon alueiksi. Osayleiskaavassa osoitetut puisto- ja uimaranta-alueet tulevat sijaitsemaan nyt päätettävänä olevan asemakaava-alueen vieressä ja eteläpuolella, mitä voidaan pitää osayleiskaavan täsmentymisenä asemakaavoituksessa. Osittain kaava-alueella on voimassa Helsingin yleiskaava 2016, jossa alue on lähes kokonaan lähikeskusta-aluetta C3 ja pieneltä osin asuntovaltaista aluetta A3. Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11380 alue on esikaupunkialueiden pintakallioaluetta. Kaavaratkaisu on näiden yleiskaavojen mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 1.12.2015 päivätyn Stansvikinnummen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan kaavaehdotuksen pohjaksi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos jaettiin luonnosvaiheen jälkeen kahteen osaan: Stansvikinkallion asemakaavaehdotukseen (12410), jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.3.2018, ja Kruunuvuorenrannan keskuskorttelien asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen, josta nyt on kyse. Helsingin hallinto-oikeus kumosi Stansvikinkallion asemakaavamuutoksen 13.6.2019. Kaupungin valitettua hallinto-oikeuden päätöksestä korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksen 30.10.2020 ja hylkäsi samalla kaavasta tehdyt valitukset, joten kaupunginvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Osa kaava-alueesta on ollut öljysatama-aluetta, jonka ympäristöä on runsaasti muokattu. Öljysataman toiminta Kruunuvuorenrannassa on loppunut, kaikki siihen liittyvät rakennukset ja rakenteet purettu ja maaperä puhdistettu. Mahdollinen pilaantuneisuus tulee vielä uudelleen tarkistettavaksi rakennushankkeiden yhteydessä. Asemakaava-alueen pohjoisosassa on harvahkoa kalliometsää ja eteläosassa kapea metsäinen vyöhyke.

Helsingin luontotietojärjestelmässä (2019) asemakaava-alue kuuluu osittain arvokkaaseen metsäkohteeseen Laajasalo Stansvik-Tullisaari, jonka koko on yhteensä 98,73 ha ja josta tähän kaava-alueeseen kuuluu noin 1,5 ha. Tämä osuus on laajemman metsäalueen uloke ja kahdelta sivulta entisen öljysatama-alueen ympäröimä, joten se kytkeytyy huonosti laajempiin metsäalueisiin.

Helsingin luontotietojärjestelmässä (2017) asemakaava-alue kuuluu osittain myös arvokkaaseen linnustokohteeseen nimeltä Tahvonlahden alue, mutta alueella ei ole arvoluokitusta. Tahvonlahden alueen linnustokohde on yhteensä 65 hehtaarin kokoinen ja sen rajaus on osittain muuttunut viereisen Haakoninlahdenkadun rakentamisen myötä. Asemakaava-alueelle sijoittuva osuus linnustokohteen alueesta on 0,85 hehtaaria.

Kaava-alue rajautuu pohjois- ja itäpuolella Stansvikinkallion asemakaava-alueeseen ja lännessä uuteen Haakoninlahdenkatuun ja sen varrelle rakennettaviin asuinkortteleihin. Kaava-alueen eteläreuna kuuluu suojeltavan lahokaviosammaleen tukialueeseen noin 1000 m2:n osalta. Se muodostaa tukialueesta noin 5 % eikä siellä ole tehty itse sammaleesta havaintoja. Tukialueet ovat lajiympäristön vieressä sijaitsevia, lajille potentiaalisia metsiä.

Osalla aluetta on voimassa asemakaava nimeltään Rannat, puisto ja palvelukorttelin asemakaava (nro 12080) vuodelta 2012, jossa on osoitettu mm. julkisten lähipalveluiden korttelialue merkinnällä YL, ja jonka muutostarpeita päivitetään tässä asemakaavassa. Kyseisessä, voimassa olevassa asemakaavassa alueen meren rantaan rajautuva eteläosa on merkitty virkistysalueeksi ja yleiseksi uimarannaksi ja sen metsäisen, mm. lepakoiden saalistusalueena arvokkaan rantavyöhykkeen luontoarvot on huomioitu puustoa säästävillä kaavamääräyksillä. Lepakoista on tehty kattava selvitys vuonna 2017 osana Kruunuvuorenrannan osayleiskaavoitusta. Rantaan sijoittuvan metsävyöhykkeen leveys on noin 55 metriä. Nyt päätettävänä oleva asemakaavan muutos sijoittuu pääosin tämän ranta-alueen pohjoispuolelle, joskin noin kymmenen metrin leveydeltä Stansvikin rantakadun katualue rajautuu sen pohjoisreunaan.

Kaavaratkaisu muuttaa luonnonympäristöä niin, että nykyistä metsäaluetta muuttuu kortteli- ja katualueeksi noin 1,5 ha:n verran. Kyseisellä alueella ei kuitenkaan ole metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (05/2019, Alv 0 %) seuraavasti:

Esirakentaminen

5 milj. euroa

Katualueet

1,5 milj. euroa

Julkiset palvelut / rakennukset

42 milj. euroa

Yhteensä

n. 49 milj. euroa

 

Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille kertyvä rakennusoikeuden arvo täsmentyy kiinteistökaupan esisopimuksen myötä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  21.11.– 20.12.2019, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakentamiseen luonnontilaiselle alueelle, ympäristövaikutusten selvittämisen puutteellisuuteen, Stansvik-Tullisaari -viheryhteyteen, ylempien kaavojen ja viereisten asemakaavojen huomioimiseen sekä osallisten puutteelliseen kuulemiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesihuollon liitekarttaan, kierrätyspisteisiin, sähkömuuntamoon, yhteiskäyttöisten joukkoliikennepysäkkien toimivuuden varmistamiseen, melumääräyksiin ja kaavan liittymiseen viereiseen kaava-alueeseen.

Lisäksi Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saadusta muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12580 kartta, päivätty 5.11.2019, muutettu 22.9.2020

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12580 selostus, päivätty 5.11.2019, muutettu 22.9.2020, päivitetty Kylk:n 22.9.2020 päätöksen mukaiseksi

3

Liikennesuunnitelma (piir. nro 7002) / 22.9.2020

4

Vuorovaikutusraportti 24.11.2015, täydennetty 22.9.2020

5

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Muistutus

4

Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kaupunginmuseo

Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 549

HEL 2016-013020 T 10 03 03

Hankenumero 1665_4, 1665_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        5.11.2019 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12580 hyväksymistä. Asemakaava koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) osaa kortteleita 49280 ja 49331 sekä katualueita ja asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelia 49281, osaa kortteleita 49280 ja 49331 sekä katualueita (muodostuvat uudet korttelit 49281 ja 49331).

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

05.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi

Otto Tarnanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 25765

otto.tarnanen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.08.2020 § 39

HEL 2016-013020 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12580 pohjakartan kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12580
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 29/2016
Pohjakartta valmistunut: 6.8.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 08.02.2019 § 10

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 13.12.2019

HEL 2016-013020 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12580). Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kruunuvuorenrannan keskeisiä julkisten ja kaupallisten palveluiden kortteleita, jotka sijaitsevat Haakoninlahden ja Haakoninlahdenpuiston varrella hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä. Kaavaratkaisun on tarkoitus mahdollistaa monipuolisten kaupallisten- ja julkistenpalveluiden rakentamisen sekä viihtyisän ja vaihtelevan asuinympäristön muodostumisen, jossa on hyvät edellytykset laadukkaalle kaupunkielämälle.

Osa kaava-alueesta on ollut öljysatama-aluetta, jossa on sijainnut sen toimintaan liittyviä rakennuksia. Sataman toiminnan loppumisen myötä kaikki toimintaan liittyneet rakennukset ja rakenteet on alueelta purettu.

Aiemmassa kaavahanketta käsittelevässä lausunnossaan kaupunginmuseo (21.5.2015) korosti, että suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ja sen vaikutusalueella oleva Stansvikin kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, osa Rky-2009:n Helsingin höyrylaivareittiin liittyvää kesähuvila-asutuksen kokonaisuutta, jonka merkitys kulttuurihistoriallisena ja maisemallisena kokonaisuutena tulee ottaa huomioon etenkin Stansvikinnummen itäosan kortteleiden ja kartanoalueelle johtavien reittien suunnittelussa.

Vuorovaikutusraportin vastineessa todetaan, että kartanoalueen maisemalliset arvot ja näkymät tullaan ottamaan huomioon sen läheisyyteen tulevien asuinkortteleiden suunnittelussa. Asemakaavasta tullaan laatimaan sitä havainnollistavaa materiaalia tarkoituksenmukaisista kuvakulmista. Asemakaavan mahdollistaman rakentamisen ja asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvan Stansvikintien väliin jää riittävän laaja metsäinen vihervyöhyke, jotta kartanolle johtavan reitin luonne säilyy. Olemassa olevia reittejä hyödynnetään koko alueen virkistysreitistöjen suunnittelussa.

Kaava-aineiston perusteella hankkeen kulttuuriympäristön vaaliminen on asianmukaista, eikä tämän johdosta Helsingin kaupunginmuseolla ole asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta huomautettavaa.

Lisätiedot

Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566