Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 798

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 22.5.2020 § 53 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007604 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan 22.5.2020 § 53 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, Tietosuojalaki 29 §)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

4

Elinkeinojohtaja 22.5.2020 § 53

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 12.5.2020 saapuneella hakemuksella. Elinkeinojohtaja on päätöksellään 22.5.2020 § 53 hylännyt hakemuksen. Hakemuksen hylkäämisen syy mainitaan liitteessä 1.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 22.5.2020 § 53.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 25.5.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 7.6.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 5.10.2020 pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 12.10.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä toimitti 19.10.2020 osan pyydetystä lisäselvityksestä. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 20.10.2020 pyydetty uudelleen toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 3.11.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei toimittanut pyydettyä lisäselvitystä.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yksinyrittäjälle myönnetään avustusta COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo, COVID-19 -epidemia on vaikuttanut lamauttavasti yrityksen toimintaan, sillä oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole voinut pitää toimintaa auki suuren tartuntariskin vuoksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-vakuutus) tai vähintään 20 000 euron yrittäjätulosta tai laskutuksesta. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty selvitys COVID-19 -epidemian vaikutuksesta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen, jolla osoitetaan vähintään 30% lasku liikevaihdosta. Lisäselvityksessä oikaisuvaatimuksen tekijä esittää yrittäjän eläkevakuutusnumeron. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei kuitenkaan toimittanut selvitystä COVID-19 -epidemian vaikutuksesta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen, jolla voitaisiin osoittaa vähintään 30% lasku liikevaihdosta.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020). Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.

Asetuksen (199/2020) 2 §:n mukaan yksinyrittäjällä tarkoitetaan toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa;

2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;

3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan; ja

4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Asetuksen (199/2020) 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan avustuksen myöntäminen edellyttää, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

********** vuoden 2019 tuloslaskelmasta selviää, että yrityksen liikevaihto vuonna 2019 on ollut 15 098,98 euroa. Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty toimittamaan lisäselvitys yrittäjän eläkevakuutuksesta tai vähintään 20 000 euron vuosittaisesta yrittäjätulosta tai laskutuksesta. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty selvitys COVID-19 -epidemian vaikutuksesta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen, jolla osoitetaan vähintään 30% lasku liikevaihdosta. Lisäselvityksessä 19.10.2020 oikaisuvaatimuksen tekijä toimitti tiedon yrittäjän eläkevakuutuksesta, mutta ei selvitystä epidemian vaikutuksesta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen, jolla voitaisiin osoittaa vähintään 30% lasku liikevaihdosta.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojohtajan päätöksellä 22.5.2020 § 53. Hakemuksen hylkäämisen syy mainitaan liitteessä 1. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä ********** on selvittänyt, että COVID-19 -epidemia on vaikuttanut yritystoimintaan merkittävästi, sillä yrittäjä ei ole voinut pitää toimintaa auki suuren tartuntariskin takia. Oikaisuvaatimuksessa ei kuitenkaan ole esitetty jäljennöksiä kirjanpidosta tai tiliotteita (kulut ja myyntituotot), joista voitaisiin todentaa yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liiketoiminnan heikentyneen 16.3.2020 jälkeen vähintään 30%. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan arvioituna hakijan ei katsota täyttävän asetuksen (199/2020) 5 §:n 2 -kohdan ehtoa. Avustuksen myöntämisen edellytykset eivät näin ollen täyty.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta elinkeinojohtajan päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, Tietosuojalaki 29 §)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

4

Elinkeinojohtaja 22.5.2020 § 53

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566