Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

26.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 681

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 59 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007357 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 59 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

3

Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 59

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 29.4.2020 saapuneella hakemuksella. Elinkeinojohtaja on päätöksellään 26.5.2020 § 59 hylännyt hakemuksen. Hakemuksen hylkäämisen syy on mainittu liitteessä 1.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 26.5.2020 § 59.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 26.5.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 1.6.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yksinyrittäjälle myönnetään avustusta COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Oikaisuvaatimuksessa ********** esittää, että on toiminut yrittäjänä vuodesta 2018 lähtien. Oikaisuvaatimuksen tekijän selvitys oikaisuvaatimuksen perusteista on mainittu liitteessä 1.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020). Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Asetuksen 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yksinyrittäjän avustuksessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kerta-avustuksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin. Kerta-avustusta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojohtaja päätöksellä 26.5.2020 § 59. Hakemuksen hylkäämisen syy sekä oikaisuvaatimuksen tekijän selvitys oikaisuvaatimuksen perusteista on mainittu liitteessä 1.

Oikaisuvaatimuksen jättämisen jälkeen ********** on hakenut uudelleen Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 7.9.2020 saapuneella hakemuksella. Elinkeinojohtaja on päätöksellään 10.9.2020 § 188 hyväksynyt hakemuksen.

Valtionapuviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettua yksinyrittäjän toimintatukea voidaan myöntää vain kerran. ********** ei ole oikeutettu yksinyrittäjän toimintatukeen uudelleen, koska yritykselle on jo myönnetty yksinyrittäjän toimintatuki elinkeinojohtajan päätöksellä 10.9.2020 § 188 ja tukea voidaan myöntää vain kerran.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta elinkeinojohtajan päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

3

Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 59

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566