Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2020

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

26.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 677

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 42 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-008333 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 14.5.2020 § 42 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020).

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syntyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja.

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

9

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

10

Elinkeinojohtaja 14.5.2020 § 42

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 27.4.2020 saapuneella hakemuksella. Elinkeinojohtaja on päätöksellään 14.5.2020 § 42 hylännyt hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska hakijaa ei katsottu päätoimiseksi yksinyrittäjäksi. Yrittäjällä ei ollut YEL-vakuutusta, eikä 20 000 euron vuotuista yrittäjätuloa tai laskutusta.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 14.5.2020 § 42.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 14.5.2020. Päätösote toimitettiin oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi uudelleen 12.6.2020, koska aiemmin lähetetty päätösote ei ollut tavoittanut oikaisuvaatimuksen tekijää. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 26.6.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 4.9.2020 pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 18.9.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyydetyt lisäselvitykset annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että hakijalle myönnetään avustusta COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Oikaisuvaatimuksessa ********** esittää yhteensä 21 768 euron yrittäjätulon, joka koostuu laskutettavasta tuotosta sekä verokortilla maksetuista palkkioista.

********** on pyydetty lisäselvityksenä todistus verojen maksamisesta.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020). Asetuksen 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Asetuksen (199/2020) 2 §:n mukaan yksinyrittäjällä tarkoitetaan toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojohtajan päätöksellä 14.5.2020 § 42, koska hakijaa ei katsottu asetuksen (199/2020) 2 §:n mukaiseksi päätoimiseksi yksinyrittäjäksi. Yrittäjällä ei ollut YEL-vakuutusta, eikä hakemuksessa esitetty 20 000 euron vuotuista yrittäjätuloa tai laskutusta.

Oikaisuvaatimuksessa hakija on kuitenkin esittänyt 21 768 euron yrittäjätulon. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut vaatimuksensa tueksi todistuksen verojen maksamisesta. Oikaisuvaatimuksen tekijää voidaan näin ollen pitää asetuksen (199/2020) 2 §:n mukaisena yksinyrittäjänä. Lisäksi muut asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaiset edellytykset tuen myöntämiselle täyttyvät.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinkeinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 42 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Edellytykset avustuksen myöntämiselle

Avustusta voidaan myöntää yksinyrittäjälle. Yksinyrittäjien tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (199/2020) yksinyrittäjällä tarkoitetaan toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Valtioneuvoston asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa;

2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;

3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan; ja

4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuksensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytykset täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) perusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuoden ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana.

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajankohdat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

9

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

10

Elinkeinojohtaja 14.5.2020 § 42

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566