Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/29

 

26.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 694

Kaupunginvaltuuston 21.10.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 21.10.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

267 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

268 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

269 §, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaostonjäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja sen ympäristö- ja lupajaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

270 §, Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

Ei toimenpidettä.

271 §, Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin perusparannuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

272 §, Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020

Ei toimenpidettä.

273 §, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1. - 30.6.2020

Ei toimenpidettä.

274 §, Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi

Ei toimenpidettä.

275 §, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

Ei toimenpidettä.

276 §, Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönotosta joukkoliikenteessä

Ei toimenpidettä.

277 §, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

278 §, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

279 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

280 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

281 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisestä korttelipihapilotilla

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

282 §, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä kaavaprosessissa

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

283 §, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

284 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

285 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

286 §, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoontumistilojenparantamisen selvittämisestä

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

287 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 21 - 30 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566