Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

19.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 656

Lainan myöntäminen Mosan jalkapallokenttä Oy:lle

HEL 2020-002819 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mosan jalkapallokenttä Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 80 000 euron lainan Tapulikaupungin liikuntapuistoon rakennettavan jalkapalloilun tekonurmen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että laina on maksettu takaisin viimeistään 31.12.2035.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tapanilan tekonurmen uudistaminen 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mosan jalkapallokenttä Oy rakensi Tapulikaupunkiin nykyisen jalkapalloilun tekonurmikentän vuonna 2009 nopealla aikataululla ja edullisin kustannuksin. Aktiivisten hoitotoimenpiteiden ansiosta kenttä on kuitenkin ollut käyttöikänsä loppuun asti ympärivuotisessa käytössä. Kentän uusimistarvetta puoltavat nykyisen käytön lisäksi alueen runsas täydennysrakentaminen ja Malmille suunniteltu uusi asuinalue, jonka kaavasuunnitelmissa ei ole osoitettu uusia liikuntapaikkoja.

Mosan jalkapallokenttä Oy:n suunnitelmana on tekonurmen uusimisen lisäksi kentän pelialueen laajentaminen siten, että kentälle saadaan mahdollisimman laaja ja monimuotoinen käyttö. Tekonurmikenttää käyttävät alueen päiväkodit ja koulut sekä muutoinkin erityisesti nuoret jalkapallon harrastajat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut Tapulikaupungista alueen liikuntapuistokäyttöön kaupunkiympäristön toimialalta 31.12.2043 asti sisäisin vuokrausperustein. Kaupunginhallitus oikeutti päätöksellään 11.5.2020, § 292 kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajohtajan vuokraamaan Tapulikaupungissa sijaitsevan, 10 655 m²:n suuruisen maa-alueen, joka on osa kiinteistöä 091-429-0006-0371 sekä alueella sijaitsevan puku- ja laitesuojan Mosan jalkapallokenttä Oy:lle 31.12.2035 asti.

Mosan jalkapallokenttä Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 201 453 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 80 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 60 000 euron avustuksella ja 61 453 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Mosan jalkapallokenttä Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 80 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Mosan jalkapallokenttä Oy:n laina-asian valmistelun yhteydessä on arvioitu, sisältyykö lainan myöntämiseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Kaupungin Mosan jalkapallokenttä Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Rakennettavan jalkapalloilun tekonurmikentän pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat, päiväkodit ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 73,2 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tapanilan tekonurmen uudistaminen 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.08.2020 § 115

HEL 2020-002819 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Mosan jalkapallokenttä Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Tapanilan tekonurmikentän uudistamista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 80 000 euron lainan myöntämistä Mosan jalkapallokenttä Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksen Tapanilan tekonurmikentän uudistamiseksi yhtiölle vuokratulle maa-alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisina.

Hakemuksen mukaan runsaan kymmenen vuoden aikana jalkapallon harrastajien määrä on Koillis-Helsingissä kasvanut erittäin voimakkaasti. Harrastajamäärien kehitystä arvioitaessa tulee ottaa myös huomioon alueen runsas täydennysrakentaminen sekä suunnitelma Malmin lentokenttäalueen asuinkäyttöön rakentamisesta. Kyseiselle alueelle tulee jopa kaksikymmentäviisituhatta asukasta, mutta kaavasuunnitelmissa ei alueelle ole tulossa liikuntapaikkoja. Näin ollen Tapanilan kentät tulevat olemaan myös näille uudisasukkaille lähipalvelun kaltaisia liikuntapaikkoja.

Mosan jalkapallokenttä Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan 201 453 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 80 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 60 000 euron avustuksella sekä 61 453 euron omalla pääomalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566