Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

19.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 653

Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-010121 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        myönsi tiimipäällikkö Jouni Heinäselle eron nimistötoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi projektipäällikkö Niko Setälän (yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkisen henkilökohtainen varajäsen) nimistötoimikunnan varajäseneksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 8.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi tiimipäällikkö Jouni Heinäsen 13.1.2020 § 8 varajäseneksi nimistötoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Jouni Heinänen on 8.9.2020 pyytänyt eroa nimistötoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta erotessaan Helsingin kaupungin palveluksesta.

Kuntalain (410/2015) 79 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää projektipäällikkö Niko Setälän valitsemista yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkisen varajäseneksi eroa pyytäneen tiimipäällikkö Jouni Heinäsen tilalle.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 8.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimistötoimikunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566