Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

19.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 664

Kaupunginvaltuuston 7.10.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 7.10.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

232 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

233 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

234 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

235 §, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

236 §, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Sörnäinen, Työpajankatu, tontti 10575/29)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

237 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille sekä osto-oikeudesta päättäminen (Pitäjänmäki, Tapaninkylä ja Pasila)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

238 §, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kasvattamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

239 §, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

240 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite demokratialähettilästoiminnan selvittämisestä

Ei toimenpidettä.

241 §, Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

Ei toimenpidettä.

242 §, Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edustus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

Ei toimenpidettä.

243 §, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

Ei toimenpidettä.

244 §, Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

245 §, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

246 §, Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönotosta joukkoliikenteessä

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

247 §, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisesta Vuosaareen

Ei toimenpidettä.

248 §, Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite viherrakentamisen lisäämisestä katukuvassa

Ei toimenpidettä.

249 §, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

250 §, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

251 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

252 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

253 §, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytön lopettamisesta

Ei toimenpidettä.

254 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Sortti-asemien aukioloaikojen laajentamisesta

Ei toimenpidettä.

255 §, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kasvatuksen ja koulutuksen pihakäyttöön

Ei toimenpidettä.

256 §, Valtuutettu Björn Månssonin aloite paikan osoittamisesta Claes Anderssonin muistolaatalle

Ei toimenpidettä.

257 §, Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite valkoposkihanhien torjunta kasvillisuudella

Ei toimenpidettä.

258 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisestä korttelipihapilotilla

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

259 §, Valtuutettu Matias Pajulan aloite bussien yöliikenteen lisäämisestä arkisin

Ei toimenpidettä.

260 §, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä kaavaprosessissa

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

261 §, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

262 §, Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite infotaulun pystyttämisestä kahden olympiakisakylän kunniaksi

Ei toimenpidettä.

263 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

264 §, Valtuutettu Sampo Terhon aloite klassisen musiikin tapahtumien järjestämisestä Sibeliuksenpuistossa

Ei toimenpidettä.

265 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

266 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 35 ja 36 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566