Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

19.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 652

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-010655 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        myönsi Ulla Vuolteelle eron palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä 1.11.2020 alkaen ja

        valitsi Sari Luostarisen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, hankintapalvelut) varajäseneksi (Tiina Mäen henkilökohtainen varajäsen) palvelukeskusliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 22.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Ulla Vuolteen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, tukipalvelut) 10.6.2019 § 438 varajäseneksi palvelukeskusliikelaitoksen johtokuntaan kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Ulla Vuolle pyytää 24.9.2020 eroa palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä 1.11.2020 alkaen.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 22.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566