Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

08.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 644

Aamukouluasia: Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen järjestämistä koskeva selvitys

HEL 2020-010841 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan neljännen ehdotuksen kokouksen kolmantena asiana.

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunki käynnistää selvityksen Tukkutorin toimintojen ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen yhdistämisestä uuteen perustettavaan yhtiöön. Jo ennen koronakriisiä toimintoihin kohdistui haasteita ja riskejä, jotka ovat osittain pahentuneet kriisin myötä. Alustavien selvitysten perusteella on päädytty siihen, että toimintojen yhdistämistä on perusteltua selvittää tarkemmin.

Sisäisen valmistelun ja selvityksen on tarkoitus edetä lokakuun loppuun mennessä konkreettisen toimeenpanosuunnitelman laatimisella. Asiaan liittyvä päätöksenteko etenee loppuvuoden 2020 aikana. Uuden yhtiön perustaminen olisi mahdollista alkuvuodesta 2021. Uusi yhtiö aloittaisi toimintansa vuoden 2021 puolivälissä.

Asiantuntijana osallistuu konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566