Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

08.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 645

Aamukouluasia: selvitys Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisestä

HEL 2020-010840 T 14 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti. Paikalla oli myös konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

 

Helsinki pärjää hyvin monissa kansainvälisissä vertailuissa. Ulkomaiset investoinnit ja matkailijamäärät olivat ennen pandemiaa hyvällä kasvu-uralla. Silti etenkin Tukholma ja Kööpenhamina onnistuvat houkuttelemaan Helsinkiä huomattavasti enemmän osaajia, pääomia ja matkailijoita.

Helsingin tavoitteena on jatkossa varmistaa, että osaajien, pääomien ja matkailijoiden kasvu on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattamiseen tähtäävät toiminnot muodostavat yhtenäisen ja saumattoman kokonaisuuden.

Kaupunki on käynnistänyt vs. kansliapäällikön 24.6.2020 (§ 169) tekemällä päätöksellä selvityksen Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseksi. Selvityksen keskeiset tavoitteet ovat:

  1. Ymmärtää kaupungin kilpailukyvyn kehittämisen nykytila sekä arvioida nykytilaa suhteessa verrokkikaupunkien toimintoihin.
  2. Tunnistaa kilpailukyvyn kannalta keskeiset toimintaympäristömuutokset, joihin kaupungin kilpailukyvyn tuottamisella vastataan.
  3. Muodostaa näkemys siitä, mihin osa-alueisiin ja miten kaupungin on panostettava toimintaympäristömuutokset, verrokkikaupungit ja eri sidosryhmien näkemykset ja tarpeet huomioiden.
  4. Arvioida nykyistä kaupungin kilpailukyvyn rakentamisen toimintamallia ja tehdä ehdotuksia mahdollisen uuden toimintamallin rakenteesta.
  5. Sitouttaa ja motivoida kaupunkiorganisaation keskeisiä toimijoita kaupungin kilpailukyvyn kehittämiseen.

Asiantuntijoina osallistuvat yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566