Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

28.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 609

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.12.2020 alkaen

HEL 2020-010155 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti seuraavat virat sosiaali- ja terveystoimialalle 1.12.2020 lukien:

- yksi sosiaalityöntekijän virka

- yksi erityissosiaalityöntekijän virka ja

- neljä asiakasohjaajan virkaa.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yksi erityissosiaalityöntekijän virka lännen aikuissosiaalityöhön kuntoutusohjauksen yksikköön. Samalla esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän virka lastensuojelun palvelun palvelujen asiakasohjauksen yksikköön. Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska työntekijät tekevät sosiaalihuoltolain (1301/2014) 61 § 2 momentin voimaantulosäännöksen nojalla sosiaalihuoltolain (68/2002) 27 d § ja 27 e §:n mukaisia vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja työllistymistä tukevan toiminnan sekä perhehoitolaki 16 - 18 §:n mukaisia (mm. vastaanottoperhehoitajan hoitopalkkiot) päätöksiä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen Helppiseniori-palveluun esitetään perustettavaksi neljä asiakasohjaajan virkaa. Heidän tehtäviään ovat mm. sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen, mikä edellyttää virkasuhdetta.

Hallintosääntö 12 luku 3 § 1 momentti 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella:

- sosiaalityöntekijä 3 411,49 euroa

- erityissosiaalityöntekijä 3 409,35 euroa

- asiakasohjaaja 2 660,37 euroa.

 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely.

Perustettavaksi esitettäville kuudelle viralle on määräraha sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta hallintosäännön 8 luku 1 § 1 momentti 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566