Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/22

 

28.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 611

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi selvittää mahdollisuuksia vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta

HEL 2019-012433 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Helsingin kaupungin talousarviota vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020−2022 (27.11.2019 § 340) kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: ”Valtuusto toivoo selvitettävän mahdollisuuksia vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta. (Katju Aro)”

Kaupunginkanslian vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa ja tulosbudjetissa yhtenä toimenpiteenä on talousarvioprosessin leanaus. Toimintasuunnitelman mukaan kaupunginkanslian johdolla sujuvoitetaan kaupungin talousarvioprosessia, johon kuuluvat talousarviovalmistelu, laatimisohjeet, noudattamisohjeet, ennusteet sekä talouden ohjauksen ryhmä. Leanaus ja siihen perustuva talousarvioprosessin kehittämistyö tehdään yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa.

Talousarvioprosessin kehittäminen aloitettiin toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2020 alussa keskeisten talousarvioprosessiin osallistuvien henkilöiden haastatteluilla. Haastatteluilla kartoitettiin prosessin keskeisimpiä haasteita ja alustavia ehdotuksia parantamistoimenpiteiksi. Haastattelujen perusteella haasteet ryhmiteltiin eri aihekokonaisuuksiin. Talouden ohjausryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä käsiteltiin haastattelujen tuloksia. Ensimmäisiksi kehittämiskohteiksi valittiin laskelmat, laskentaperusteet ja tietopohja sekä aikataulut. Lisäksi todettiin, että prosessin läpinäkyvyyden parantaminen kytkeytyy kaikkiin kehittämiskohteisiin.

Valituista kehittämiskohteista järjestettiin työpajat, joissa haasteita ja alustavia parantamistoimenpiteitä jalostettiin eteenpäin. Työpajoihin kutsuttiin laaja osallistujajoukko toimialoilta, kansliasta, liikelaitoksista, yhteystyökumppaneista sekä valtuustoryhmistä. Työpajojen osallistujat olivat toimialoilta, kansliasta ja liikelaitoksista. Työpajojen jälkeen konkreettisten kehittämiskohteiden eri vaiheiden parantamistoimenpiteiden työstämistä jatkettiin pienryhmissä, joiden osallistujat olivat kansliasta ja toimialoilta. Koronaepidemian vuoksi pienryhmien työskentelyn jälkeen pidettäväksi aiottu isomman osallistujajoukon työpaja jouduttiin peruuttamaan ja lisäksi uusien kehittämiskohteiden työstämisen aloittaminen on viivästynyt.

Pienryhmätyöskentelystä saatiin konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, joita on otettu käyttöön vuoden 2021 talousarvion valmisteluprosessissa. Kehittämistoimenpiteet on esitelty kaupungin johtoryhmässä. Esimerkkejä kehittämistoimenpiteistä ovat talousarvioprosessin uusi aikataulu, laatimisohjeiden jakautuminen teknisiin valmisteluohjeisiin sekä raamiin ja laatimisohjeisiin, talousarviovalmistelun tietopankki toimialoille, talousarviokirjan informatiivisuuden lisääminen, kaupungin johtoryhmän yhteinen tilannekuva ja keskustelu taloustilanteesta ja talousarvion valmistelusta sekä yhteistyön tiivistäminen kanslian ja toimialojen välillä talousarvion valmistelussa.

Talousarvioprosessin kehittämistä on tehty tiiviissä yhteistyössä kanslian, toimialojen ja kaupungin johtoryhmän kesken. Kehittäminen on tapahtunut pääosin virkamiesorganisaatiossa, luottamushenkilöille on tarjottu mahdollisuutta osallistua laajan osallistujajoukon työpajaan. Koronaepidemia vaikutti prosessin läpivientiin ja tiedottaminen laajemmalle joukolle jäi puutteelliseksi.  

Kaupunginhallitus toteaa, että läpinäkyvyyden parantaminen on keskeinen osa talousarvioprosessin kehittämisen kaikkia toimenpiteitä. Demokraattisuuden vahvistaminen ei noussut esille leanauksessa kartoitetuissa talousarvioprosessin haasteissa ja on suurelta osin valtuustoryhmien keskenään sovittava asia. Osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua valtuustoryhmät ovat kokoontuneet kesäkuussa 2020 kaksi kertaa muodostamaan talouden tilannekuvaa. Talousarvion valmistelusta tullaan pyydettäessä kertomaan valtuustoryhmille. Talousarviovalmisteluun liittyvissä valtuustokeskusteluissa ryhmäpuheenvuorot ja käyty keskustelu analysoidaan. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että talousarvioprosessin kehittämisen tuloksena syntyvistä toimenpiteistä tiedotetaan avoimesti.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toivomusponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566