Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/29

 

28.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 618

Kaupunginvaltuuston 23.9.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 23.9.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

217 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

218 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

219 §, Kyselytunti

220 §, Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2021

Ei toimenpidettä.

221 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja keskusvaalilautakunnalle.

222 §, Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Asiasta on tehty erillinen täytäntöönpanopäätös kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 23.9.2020 § 589.

223 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Tennispalatsin tontille ja osto- oikeuden lisääminen maanvuokrasopimukseen (Kamppi, tontti 40101/1)

224 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle pysäköintilaitokselle (Katajanokka)

225 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen kulttuuritoimintaa varten vuokratulle alueelle (Kaivopuisto, Puistokatu 4)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

226 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen ravintolatoimintaa varten vuokratulle alueelle (Mustikkamaa, Mustikkamaankuja 1)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

227 §, Oulunkylän tori 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12644)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä asemakaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kulttuuriperintöyksikölle sekä asemakaavoitukselle.

228 §, Haagan Tunnelitie 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12639)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä asemakaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä asemakaavoitukselle.

229 §, Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittämisestä

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

230 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuksen valmistelemiseksi

Ei toimenpidettä.

231 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 15-23 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566