Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/25

 

28.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 614

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite nimikkopuutietokannan ylläpitämisestä

HEL 2020-000561 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pentti Arajärvi esittää aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuudet luoda Helsinkiin järjestelmä yksittäisen henkilön nimikkopuutietokannan ylläpitämiseksi.

Kaupunkiympäristön toimialan mukaan lahjoituspuiden istuttaminen voidaan järjestää esimerkiksi kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran tuottamana palveluna. Kaupunkiympäristön toimiala määrittelee puun paikan ja puulajin. Kulujen kattamiseksi lahjoituspuun hinnan tulisi olla noin 1 500 euroa. Lahjoittaja saa kunniakirjan lahjoituksestaan. Puu on kaupungin omaisuutta ja kaupungin ammattilaiset vastaavat puun hoidosta. Kaupungilla on myös oikeus poistaa puu, mikäli maankäytön muutokset tai turvallisuus vaativat tätä. Lahjoituspuut ja lahjoittajan nimi lisätään omalla tunnuksellaan kaupunkiympäristön puurekisteriin ottaen huomioon tietosuojavaatimukset.

Kaupunkiympäristölautakunta on esittänyt selvitettäväksi voisiko kaupungin asukasyhteistyön ja puistokummitoiminnan koordinaattorin tehtävään liittää myös kummipuuasian.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 479

Kaupunkiympäristölautakunta 31.03.2020 § 180

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 154

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566