Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

28.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 598

V 21.10.2020, Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020

HEL 2020-000075 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto 14.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2020.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Aloitteet tehdään vaikuttamisjärjestelmä Ruudin verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella (ruuti.net/aloitteet). Sekä aloitteet että niihin annetut pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset julkaistaan ruuti.munstadi.fi/aloitteet -sivulla.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kun valtuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Tammi−kesäkuun 2020 aikana nuoret ovat tehneet yhteensä 29 aloitetta, joista 25:een on vastattu. 11.6.2020 jälkeen saapuneet neljä aloitetta ovat teknisen virheen vuoksi jääneet kirjaamatta ja ne tuodaan valtuustolle tiedoksi kun nuorten aloitteita seuraavan kerran käsitellään.

Aloitteet jakaantuvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (10), kaupunkiympäristön toimialan (7), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (4), sosiaali- ja terveystoimialan (1) ja kaupunginkanslian (3) toimintaan. Aloitteiden otsikot ilmenevät liitteenä 1 olevan koonnin kansilehdeltä. Koonti sisältää sekä aloitteet että pormestarin tai apulaispormestarien vastaukset liitteineen. Aloitteen tekijän nimi, ikä ja yhteystiedot ovat nuorisopalvelujen tiedossa.

Nuorisoneuvosto on 14.9.2020 antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota siihen, että nuorten tekemien aloitteiden määrä on vähentynyt yli puolella viime vuoden alkupuoleen verrattuna. Nuorisoneuvoston arvion mukaan syynä saattaa olla se, että toteutuskelpoisetkaan aloitteet eivät välttämättä johda konkreettisiin toimenpiteisiin eikä vastausta saada riittävän nopeasti. Nuorisoneuvosto katsoo, että kaikkien helsinkiläisten nuorten monimuotoisen osallistumisen tukemiseksi on tärkeää, että myös muut kuin nuorisoneuvoston jäsenet ottavat aloitejärjestelmän käyttöön edistääkseen tärkeäksi näkemiään asioita. Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Pitkä vastausaika on noussut nuorisoneuvoston lausunnoissa esiin aiemmillakin kerroilla. Vastausten ripeyteen on pyritty kiinnittämään huomiota ja osaan aloitteista on nyt saatu vastaus aiempaa nopeammin. Koronapandemian aiheuttama poikkeuksellinen kiire erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla näkyy nyt käsittelyssä olevien aloitteiden vastausajoissa.

Nuorten aloitejärjestelmää kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla loppuvuoden aikana. Tämä vastaa osaltaan nuorisoneuvoston huoleen siitä, että osa nuorista ei tiedä aloitejärjestelmän olemassaolosta tai suhtautuu varovaisesti sen tosiasiallisiin vaikuttamismahdollisuuksiin. Asiakashaastatteluja ja palvelumuotoilua nuorten näkökulmasta on jo tehty. Syksyn aikana keskitytään taustajärjestelmään ja käsittelyprosessiin ja pyritään löytämään verkkopalvelun avulla ratkaistavia kehityskohtia. Aloitejärjestelmä tulee osaksi vuoden vaihteessa julkaistavaa Nuorten Helsinkiä siten, että aloitteen tekeminen ja seuranta palvelussa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 alkupuolella.

Nuorten aloitejärjestelmästä on tehty kesän aikana esittelyvideo, jossa nuoret mm. kertovat miten helppoa aloitteen tekeminen on ja millaisia toimenpiteitä aloitteiden pohjalta on tehty. Video on kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja tekstitetty molemmilla kielillä, joten se on saavutettava myös kuulovammaisille. Se voidaan tarvittaessa tekstittää myös englanniksi. Video julkaistaan Helsinki-kanavalla, josta sitä on helppo jakaa. Videota tullaan syksyn aikana markkinoimaan nuorille sosiaalisen median kampanjalla.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto 14.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566