Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 493

V 9.9.2020, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Koskelan seniorikeskuksen vesiliikuntatiloista

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite_

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 19.2.2020

3

Lausunto 19.2.2020, Lausunto 19.2.2020, Helsingin vanhusneuvosto

4

Lausunto 25.2.2020, Helsingin vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan riittävän suurten vesiliikuntatilojen rakentamista Koskelan seniorikeskukseen.  

Kaupunginhallitus katsoo 5.3.2018 § 130 ja 131 antamiinsa samaa asiaa koskeviin toivomusponsivastauksiin viitaten, että erillisten vesiliikuntatilojen rakentaminen Koskelan seniorikeskukseen ei ole kustannus- ja ylläpitosyistä tarkoituksenmukaista. Jätkäsaaren Bunkkerin uimahalli- ja vesiliikuntatilojen odotetaan valmistuvan vuonna 2023, jolloin uudet tilat parantavat kaikenlaisen vesiliikunnan harrastusmahdollisuuksia.     

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat lausunnoissaan puoltaneet aloitteessa esitettyä hanketta.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveystoimialan lausunnot. Vastaus on näiden lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.   

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite_

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 19.2.2020

3

Lausunto 19.2.2020, Lausunto 19.2.2020, Helsingin vanhusneuvosto

4

Lausunto 25.2.2020, Helsingin vammaisneuvosto

Oheismateriaali

1

Kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 §130

2

Kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 § 131

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 464

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.08.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveystoimiala 19.2.2020

HEL 2019-011606 T 00 00 03

 

 

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa lausuntopyynnön mukaisen toimialan lausunnon seuraavasti: Koskelan uuteen seniorikeskukseen ei suunnitella vesiliikuntatiloja korvaamaan Käpylinnasta (Käärmetalon yhteydestä) lakkautettuja tiloja. Liikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpitäminen ja liikuntapalvelujen tuottaminen sekä kehittäminen kuuluvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueisiin. Sosiaali- ja terveystoimiala viittaa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin 11.2.2020 (HEL 2019-011606) ja 3.10.2017 (HEL 2017-005416).

Lisäksi viitataan toimialan aiempiin lausuntoihin:

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle (HEL 2017-005416)

- Vastaus Koskela-kerhon/Kallion-Vallilan eläkeläiset ry:n tietopyyntöön Koskelan uuden monipuolisen palvelukeskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta (HEL 2018-006854)

Lisätiedot

Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.02.2020 § 26

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä erillisten vesiliikuntatilojen rakentamista Koskelan seniorikeskukseen liikuntapalveluiden kannalta tarkoituksenmukaisena.

Yksittäisten, erillisten vesiliikuntatilojen ylläpito on hankalaa ja kallista. Tästä syystä viime vuosina on mm. suljettu useita yksityisten tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus-  ja terapia-altaita.

Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallitilat valmistuvat tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2023. Uimahallin tulee tiloja mm. vesijuoksulle ja -voimistelulle. Tämä parantaa merkittävästi kaikenlaisen vesiliikunnan edellytyksiä Helsingissä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi 3.10.2017, § 55 lausunnon valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdollisuuden huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa. Lausunnossa vesiliikunnan ja muiden liikuntatilojen tarve nähtiin tärkeänä kaupungin kasvun kannalta. Samalla kutenkin ymmärrettiin Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen konseptin mukaisten toimintojen lisäksi tilojen ja toimintojen suunnittelussa ei ollut mukana voimisteluallastiloja. Liikuntaviraston teettämissä tutkimuksissa liikuntapaikkojen saavutettavuustarkastelussa ei tullut ilmi Koskelan alueella olevan heikompaa asetelmaa vesiliikuntapalveluiden kohdalta verraten muihin alueisiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi 3.10.2017, § 54  lausunnossa koskien valtuutettu Sirkku Ingervon toivomuspontta Käpylinnan korvaavista tiloista Koskelassa, että tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen lisää kaupungin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa samalla muualta erityisryhmille ja senioreille soveltuvia allastiloja.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566