Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/25

 

31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 501

Kaupunkiympäristötaloon liittyvien päätösten täytäntöönpanokehotusten muuttaminen

HEL 2020-009345 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus muutti Kaupunkiympäristötaloon liittyvien päätösten kaupunginvaltuusto 29.8.2018 § 218, kaupunginhallitus 24.9.2018 § 609 ja kaupunginvaltuusto 10.10.2018 § 283 täytäntöönpanokehotuksia seuraavasti:

        Kaupunginhallituksen täytäntöönpanokehotuksen 10.9.2018 § 568 kohtaa 8 siten, että kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan tekemään päätöksessä tarkoitetun kaupan, mikäli osto-oikeuden haltija päättää käyttää osto-oikeuttaan.

        Kaupunginhallituksen 24.9.2018 § 609 täytäntöönpanokehotusta, siten että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan päätöskohdan A mukaisen kauppakirjan sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

        Kaupunginhallituksen täytäntöönpanokehotuksen 22.10.2018 § 661 kohtaa 8 siten, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan vuokarasopimuksen liitteineen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginvaltuusto 29.8.2018 § 218

2

Kaupunginhallitus 10.9.2018 § 568

3

Kaupunginhallitus 24.9.2018 § 609

4

Kaupunginvaltuusto 10.10.2018 § 283

5

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 669

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asiassa tehdyt päätökset ja niitä koskevat täytäntöönpanopäätökset

Kaupunginvaltuusto on 29.8.2018 § 218 päättänyt osto-oikeuden lisäämisestä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympille vuokratun liike- ja toimistorakennustontin vuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10591/1). Kaupunginhallitus on 10.9.2018 § 568 kohta 8 valtuuttanut kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön tekemään päätöksessä tarkoitetun kaupan, mikäli osto-oikeuden haltija päättää käyttää osto-oikeuttaan.

Kaupunginhallitus 24.9.2018 § 609 päättänyt Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön osakekannan myymisestä. Samalla kaupunginhallitus on oikeuttanut kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan allekirjoittamaan mainitun kauppakirjan sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

Kaupunginvaltuusto on 10.10.2018 § 283 päättänyt kaupunkiympäristötalon tilojen vuokraamisesta kaupungin käyttöön. Kaupunginhallitus on 22.10.2018 § 661 kohta 8 oikeuttanut kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokarasopimuksen liitteineen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

Päätökset ovat liitteenä 1–5.

Täytäntöönpanoa koskevien päätösten muuttaminen

Päätösten mukaiset asiakirjat on tarkoitus allekirjoittaa allekirjoitustilaisuudessa, joka järjestetään alustavan aikataulun mukaan syyskuussa 2020.

Kaupunginhallitus on täytäntöönpanopäätöksissään oikeuttanut kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan tai tonttipäällikön allekirjoittamaan asiakirjat.

Käytännön järjestelyistä johtuen sekä johdonmukaisuus asiassa huomioiden on tarkoituksenmukaista, että allekirjoitustilaisuudessa allekirjoittajana on kaupungin puolesta yksi ja sama taho. Toimialajohtajalle esitetään näin ollen oikeutta allekirjoittaa kaikki edellä mainittujen päätösten mukaiset asiakirjat.

Toimivalta

Kuntalain 39 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginvaltuusto 29.8.2018 § 218

2

Kaupunginhallitus 10.9.2018 § 568

3

Kaupunginhallitus 24.9.2018 § 609

4

Kaupunginvaltuusto 10.10.2018 § 283

5

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 669

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja

Tekninen johtaja

Tonttipäällikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566