Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 484

V 7.10.2020, Valtuutettu Matias Pajulan aloite bussien yöliikenteen lisäämisestä arkisin

HEL 2020-001928 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite

2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matias Pajula ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää ja edistää bussien liikennöinnin lisäämistä arkisin kello kahden jälkeen yöllä.

Kaupunginhallitus toteaa viitaten Helsingin seudun liikenteeltä (HSL-kuntayhtymä) saatuun lausuntoon, että suunnitteluohjetta joukkoliikenteen palvelutasosta päivitetään seuraavan kerran vuonna 2021, jolloin aloitteessa esitetty liikennöintiaikojen laajentaminen otetaan tarkasteluun.

Joukkoliikenteen palvelutasoa tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että vaikka yölinjojen liikenteen lisääminen on sinänsä kannatettava ajatus, on sen järjestäminen muuta liikennettä kalliimpaa. Yöajan liikenteessä matkustajamäärät ovat alhaisempia ja palkkakulut suurempia. Myös terminaalien pidemmät aukiolot lisäävät tarvetta ylläpidolle ja vartioinnille nostaen kustannuksia osalla linjoista.

Oman taloudellisen haasteensa nykyisen palvelutason nostamiselle luo käynnissä oleva koronaepidemiatilanne, joka on heikentänyt kuntatalouden näkymiä. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan myös HSL:n taloudellisiin toimintaedellytyksiin, mikä tulee ottaa huomioon seututasolla joukkoliikenteen suunnitteluohjetta päivitettäessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite

2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566