Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/21

 

31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 497

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin toivomusponsi Hiilineutraali Helsinki 2035 -viestintäsuunnitelman selko- ja monikielisyydestä

HEL 2019-006266 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen (Suldaan Said Ahmed) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 22.5.2019 valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitetta Pysäytä ilmastonmuutos -kampanjan käynnistämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus valmisteilla olevassa Hiilineutraali Helsinki 2035 -viestintäsuunnitelmassa, jonka tavoitteena on kannustaa helsinkiläisiä tekemään konkreettisia ilmastotekoja, huomioida selko- ja monikielisyys" (Suldaan Said Ahmed).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on asetettu tavoitteeksi, että Helsinki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Asiaan liittyvän viestinnän tarkoituksena on lisätä kaupungin hiilineutraaliustavoitteen tunnettuutta, kertoa konkreettisista teoista, joiden avulla tavoite on mahdollista saavuttaa, sekä raportoida Helsingin aikaansaamista päästövähennyksistä. Tarkoituksena on myös tehdä tunnetuksi kaupunkien kasvavaa merkitystä ja vaikutusmahdollisuuksia maailmanlaajuisessa ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

Kaupungin viestintää ohjaavat kuntalaki, julkisuuslaki, perustuslaki, kielilaki sekä kaupungin hallintosääntö, viestinnän linjaukset ja viestinnän ohjeet. Viestintää ohjaavat lait ja ohjeet korostavat, että kaupungin viestinnässä käytetään selkeää, asiallista ja ymmärrettävää kieltä sekä otetaan huomioon eri asukasryhmien tarpeet.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan selko- ja monikielisyys kaupungin viestinnän ohjeiden mukaisesti. Suomenkielisten tekstien tuottamisessa noudatetaan selkokielisyyden periaatteita mahdollisuuksien mukaan. Viestinnässä hyödynnetään selkokielen käyttäjäryhmille suunnattua selkokielisivustoa. Kaupungin verkkosivuilla viestitään kaupungin ilmastotavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta kotimaisten kielten lisäksi pääsääntöisesti englanniksi.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä. Tiivistelmä toimenpideohjelmasta on saatavilla ruotsin- ja englanninkielisenä. Hiilineutraali Helsinki -teemasta on tuotettu englanninkielinen video. Helsingin ilmastoteot -verkkosivusto on kolmikielinen, eli perustiedot ja tärkeimmät uutiset ilmastonmuutosteemasta tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut on selvittänyt vieraskielisille suunnatun ympäristöviestinnän tarpeita ja mahdollisuuksia vuodenvaihteessa 2018–2019 laaditussa selvityksessä. Selvityksessä kartoitettiin toimijoita, jotka edistävät tai voisivat edistää maahanmuuttajien ympäristötietoisuutta ja kestävää elämäntapaa Helsingissä. Lopputuloksena toteutettiin selkokielinen asumiseen ja ympäristöön liittyvä video sekä esite, jota kaupunki ja yhteistyökumppanit voivat hyödyntää maahanmuuttajille suunnatussa ympäristöviestinnässä.

Kaupunki kehittää vieraskielisten osallisuutta ja heille kohdennettua viestintää. Kaupunki on esimerkiksi käynnistänyt englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelman. Kaupunkiympäristön toimialalla ja kaupunginkansliassa on parhaillaan vireillä ympäristöministeriön ja Sitran rahoittama hanke, jolla tähdätään vieraskielisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseen.

Helsinki-info -palvelu tarjoaa monikielistä tietoa kaupungista. Palvelu on tarjolla International House Helsinki -palvelupisteessä, keskustakirjasto Oodissa, puhelimitse, chat-palveluna sekä sähköisenä palautelomakkeena. Syyskuusta alkaen Helsinki-info jalkautuu lisäksi opastamaan asiakkaitaan Pitäjänmäessä, Kannelmäessä, Meri-Rastilassa, Puotinharjussa, Kontulassa, Pihlajamäessä ja Malmilla. Palvelun kautta tietoa voi saada suomen ja ruotsin lisäksi englannin, ranskan, viron, venäjän, arabian, somalian, farsin, darin, swahilin ja berberin kielillä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566