Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 496

Tiimipäällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2020-009406 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunkiympäristön toimialalle tiimipäällikön viran 1.9.2020 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunkiympäristön toimialalle palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluihin esitetään perustettavaksi ilmastotiimin tiimipäällikön virka ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikköön. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska siinä hoidetaan kuntien lakisääteisiä ympäristönsuojelutehtäviä (mm. laki kuntien ympäristösuojelun hallinnosta 64/1986).

Perustettaviksi esitettävälle viralle on määrärahat toimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Henkilöstöjohtaja on päättänyt tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella perustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta: tiimipäällikön virka 3 987,06 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Talpa

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566