Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

10.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 417

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2021-2023

HEL 2020-007386 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 29.5.2020

2

Lausuntopyynnön 29.5.2020 liitteet

3

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 17.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon Kårkulla samkommunille sen taloussuunnitelmasta vuosiksi 2021-2023:

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä ruotsinkielisistä palveluista. Kårkullan asumispalveluissa on noin 40 helsinkiläistä, lyhytaikaisen hoidon piirissä noin 14 henkilöä ja päiväaikaisessa toiminnassa 38 henkilöä. Laitosasumisessa on yhdeksän asiakasta. 

Helsingin kaupunginhallitus on 2.3.2020 § 149 antanut lausunnon Kårkullan kuntayhtymän vuoden 2021 toiminnan ja talouden valmistelusta. Lausunnossa painotettiin aktiivista vuorovaikutteista palvelujen kehittämisen yhteistyötä. Palvelujen saatavuudessa on ollut merkittäviä haasteita. Toimenpiteitä tarvitaan erityisesti kehitysvammaisten työllistymisessä avoimille työmarkkinoille, autismiosaamisessa sekä lasten palvelujen ja muidenkin nykyisten palvelujen sisällön kehittämisessä. Neuvolapalvelujen lähetekäytäntöjä on tarpeen uudistaa ja sujuvoittaa yhteistyössä kaupungin kehitysvammapoliklinikan kanssa. Lisäksi kehittämistarpeita on erityisesti raportoinnissa, asiakastietojen käsittelyssä ja reaaliaikaisessa kirjaamisessa. 

Kuntayhtymän Uudenmaan jäsenkunnille järjestettiin 25.3.2020 tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa Helsinkiä edusti vammaispalvelujen ostopalvelupäällikkö. Tilaisuudessa käsiteltiin kuntayhtymän talousarviota ja toiminnan muutoksia. Esillä oli, että palvelujen kehittäminen, tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen on välttämätöntä. Kunnissa on koettu, että kuntayhtymän organisaation jäykkyys kuormittaa kustannusrakennetta. Jäsenkunnat ovat tehostaneet toimintaansa ja parantaneet tuottavuuttaan ja edellyttävät samaa kuntayhtymältä ilman kunnille koituvia lisäkustannuksia. Lisäksi koronatilanteen vaikutukset kuntien talouteen ovat merkittävät. 

Kuntayhtymän hallituksen 28.5.2020 päättämät hinnankorotukset ovat keskimäärin 1,6 prosenttia. Helsingin kaupunki ei hyväksy hintojen nostamista. Kuntayhtymän talous oli 1,7 milj. euroa ylijäämäinen vuonna 2019. Vuonna 2020 tavoitteena on ollut ylijäämän vähentäminen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun pyytää 4.9.2020 mennessä mm. Helsingin kaupunginhallituksen lausuntoa liitteenä olevasta vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmastaan (liitteet 1 ja 2). 

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalla valmisteltuun lausuntoon.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 29.5.2020

2

Lausuntopyynnön 29.5.2020 liitteet

3

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 17.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kårkulla samkommun

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566