Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

10.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 413

Lainan myöntäminen Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle

HEL 2020-008718 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle 750 000 euron suuruisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 02, Muut koululainat, koulukiinteistössä tehtäviin perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lainan erityisehto: Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnalle on pyydettäessä toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Kouluyhdistys Pestalozzi ry koululaina-anomus_nimi peitetty

2

Perustelut koululainalle Kouluyhdistys Pestalozzi ry_nimi peitetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry ylläpitää Helsingin Saksalainen koulu (Deutsche Schule Helsinki) - nimistä koulua. Koulu toimii yhdistyksen omistamassa kiinteistössä Kampin kaupunginosassa osoitteessa Malminkatu 14. Koulun toiminta perustuu Suomen ja Saksan väliseen sopimukseen kulttuuriyhteistyöstä (27.9.1978). Koulussa on tällä hetkellä yli 650 oppilasta ja se on ainoa koulu, joka tarjoaa saksankielistä opetusta ja saksalaisen Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (ent. Reifeprüfung) pääkaupunkiseudulla. Lisäksi Saksan valtio asettaa osan opetushenkilöstöstä.

Koulun tulot muodostuvat pääosin Suomen valtion yksityisille opetuksenjärjestäjille maksamista korvauksista. Perusopetusta ja varhaiskasvatusta järjestävien yhdistysten ja säätiöiden tulot muodostuvat olennaisin osin valtion maksamista valtionosuuksista sekä lukio-opetuksen osalta oppilaskorvauksista. Koska valtionosuudet maksetaan kunnille, on kunnille säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvausta kaikista 6–15 vuotiaista kunnan asukkaista, jotka käyvät muuta kuin kunnan ylläpitämää koulua. Valtiokonttori maksaa peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmään sisältyvät kuntien korvaukset suoraan yksityisille opetuksen järjestäjille ja tämä osuus vähennetään kunnalle maksettavasta valtionosuudesta. Valtionosuudessa huomioidaan varsinaisten opetuksesta aiheutuneiden välittömien kustannusten ohella osa kiinteistöjen ylläpitokustannuksista ja vähäisessä määrin pienistä korjaushankkeista aiheutuneet kulut määrältään enintään 400 000 euroa vuodessa esi- ja perusopetuksen osalta.

Koulurakennus on valmistunut vuonna 1933, jonka jälkeen sitä on laajennettu vuosina 1979, 1999 ja edellisen kerran vuonna 2009. Kaupunginhallitus myönsi 11.5.2009, § 605, kouluyhdistykselle 1,2 miljoonan euron suuruisen lainan vuonna 2009 laajennushankkeen rahoittamiseksi vastaten kolmasosaa kyseisen hankkeen kokonaiskustannuksista. Nyt suoritettavat perusparannukset kattavat mm. vuodelta 1978 olevan peltikaton uusimisen, katon korottamisen ja sen myötä ullakon täydennysrakentamisen. Muutostöiden avulla koulu saa käyttöönsä yli 140 neliömetriä uusia opetustiloja. Lisäksi kellarissa sijaitsevat alkuperäiset verstastilat voidaan ottaa uudelleen käyttöön tarjoten opetussuunnitelman mukaista käsityöopetusta koulun omassa rakennuksessa ulkopuolisten vuokratilojen sijaan.

Saksan ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle ulkomaankoulujen rakennuskustannuksiin tarkoitettua projektirahoitusta 750 000 euroa kattaen kolmasosan arvioiduista kokonaiskustannuksista. Muu osa noin
2 250 000 euron kokonaisrahoituksesta katetaan koulun tukisäätiön myöntämällä 750 000 euron suuruisella avustuksella ja Helsingin kaupungilta haettavalla koululainalla.

Koulu on esitellyt hanketta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajille 11.6.2020. Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan 22.6.2020 antaman arvion mukaan Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:n teettämät hanke- ja korjaussuunnitelmat on laadittu asianmukaisesti pätevillä asiantuntijoilla ja suunnittelijoilla ja hankkeen arvioidut kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla.

Euroopan Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Myönnettävä laina ei siten myöskään sisällä kiellettyä valtiontukea.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Kouluyhdistys Pestalozzi ry koululaina-anomus_nimi peitetty

2

Perustelut koululainalle Kouluyhdistys Pestalozzi ry_nimi peitetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566