Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

10.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 417

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2021–2023

HEL 2020-007386 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Anna Vuorjoki.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Begäran om utlåtande 29.5.2020

2

Bilagor till begäran om utlåtande 29.5.2020

3

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 17.6.2020

Muutoksenhaku

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen ger följande utlåtande till Kårkulla samkommun om samkommunens ekonomiplan 2021–2023:

Kårkulla samkommun producerar största delen av de svenska tjänsterna avsedda för klienterna inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektors omsorger om personer med utvecklingsstörning. Kårkullas boendeservice omfattar ca 40 helsingforsare, den kortvariga vården ca 14 och den dagtida verksamheten 38. Institutionsboendet omfattar nio klienter.

Helsingfors stadsstyrelse gav 2.3.2020 (§ 149) utlåtande till Kårkulla samkommun om beredningen av samkommunens verksamhet och ekonomi för år 2021. I utlåtandet betonades ett aktivt växelverkande samarbete för att utveckla servicen. Tillgången till service har varit förknippad med omfattande utmaningar. Åtgärder är nödvändiga särskilt inom sysselsättningen för personer med utvecklingsstörning på den fria arbetsmarknaden, inom autismkompetensen och inom utvecklingen av innehållet i tjänsterna för barn och övriga nuvarande tjänster. Det är nödvändigt att förnya remissförfarandena inom rådgivningstjänsterna och göra dessa smidigare i samråd med stadens poliklinik för personer med utvecklingsstörning. Dessutom finns det utvecklingsbehov i synnerhet i rapporteringen, hanteringen av klientuppgifter och registreringen av dessa i realtid.

Ett informationsmöte för samkommunens medlemskommuner i Nyland ordnades 25.3.2020, och Helsingfors representerades där av chefen för köpta tjänster inom handikapptjänsterna. Vid mötet behandlades samkommunens budget och ändringar i verksamheten. Där lyftes fram att det är nödvändigt att utveckla servicen, produktiviteten och kundorienteringen. Kommunerna har upplevt att trögheten i samkommunens organisation belastar kostnadsstrukturen. Medlemskommunerna har effektiviserat sin verksamhet och förbättrat sin produktivitet, och de utgår från att samkommunen gör detsamma utan merkostnader för kommunerna. Dessutom har coronaläget betydande konsekvenser för kommunernas ekonomi.

Samkommunens styrelse fattade 28.5.2020 beslut om prisförhöjningar på i genomsnitt 1,6 procent. Helsingfors stad godkänner inte att priserna höjs. Samkommunens ekonomi visade ett överskott på 1,7 miljoner euro år 2019. År 2020 har målet varit att minska överskottet.

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun begär bl.a. Helsingfors stadsstyrelses utlåtande senast 4.9.2020 om sin ekonomiplan 2021–2023 (bilagorna 1 och 2).

Beslutsförslaget baserar sig på ett utlåtande från social- och hälsovårdssektorn.

Ärendet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Begäran om utlåtande 29.5.2020

2

Bilagor till begäran om utlåtande 29.5.2020

3

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 17.6.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kårkulla samkommun

Förslagstext
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Social- och hälsovårdssektorn

Stadskansliet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566