Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

10.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 425

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006688 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

2

Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 21.4.2020 saapuneella hakemuksella. Elinkeinojohtaja on päätöksellään 29.4.2020 § 25 hylännyt hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjän selvityksestä ei käynyt ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne johtuu COVID-19 epidemian 16.3.2020 jälkeisestä taloudellisen tilanteen heikkenemisestä.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 29.4.2020 § 25.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 30.4.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 14.5.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yksinyrittäjälle myönnetään avustusta COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

********** tuo oikaisuvaatimuksessa esille selvityksen menetetystä liikevaihdosta peruuntuneiden tilausten ja toimeksiantojen takia sekä COVID-19 epidemian negatiivisen vaikutuksen alkuvuonna 2020 tehdyn investoinnin kannattavuuteen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020). Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Asetuksen 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriön 30.4.2020 julkaiseman ohjeistuksen mukaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa. Yksinyrittäjien tuen myöntää kunta, 1–5 henkeä työllistävien tuen ELY-keskus ja suurempien yritysten tuen Business Finland. Business Finlandin myöntämän koronatuen alkuvaiheessa rahoituksen hakijalle ei asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin tukea, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea. Mikäli yksinyrittäjä on saanut aiemmin muuhun kuin koronatilanteeseen tarkoitettua tukea, tukiharkinta tehdään normaalisti.

********** :n hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojohtaja päätöksellä 29.4.2020 § 25, koska selvityksestä ei käynyt ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne johtuu COVID-19 epidemian 16.3.2020 jälkeisestä taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä ********** on esittänyt selvitystä COVID-19 epidemian vaikutuksesta liikevaihtoon.

********** on saanut Business Finlandilta liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteessa 10 000 euroa. Vaikka oikaisuvaatimuksen yhteydessä on toimitettu selvitystä COVID-19 epidemian vaikutuksesta liikevaihtoon, ei yksinyrittäjä ole työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti oikeutettu yksinyrittäjän toimintatukeen, koska hän on jo saanut koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettua tukea Business Finlandilta.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta elinkeinojohtajan päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

2

Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566