Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

22.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 379

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 19.-20.8.2020

HEL 2020-006056 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 19.-20.8.2020 seuraavat edustajat:

        Daniel Sazonov

        Pia Pakarinen

        Harry Bogomoloff

        Anni Sinnemäki

        Sanna Vesikansa

        Sami Muttilainen

        Björn Månsson

        Nasima Razmyar

        Ville Jalovaara

        Mika Raatikainen

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Daniel Sazonovin, Pia Pakarisen ja Harry Bogomoloffin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta nimetä edustajiksi Anni Sinnemäen ja Sanna Vesikansan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Sami Muttilaisen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tomi Sevanderin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Nasima Razmyarin ja Ville Jalovaaran.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Mika Raatikaisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 8.6.2020, liite, ohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 19.-20.8.2020 seuraavat edustajat:

         

         

         

         

         

         

         

Esittelijän perustelut

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Tampereella 19.-20.8.2020. Tapaaminen kestää lounaasta lounaaseen ja se järjestetään Tampere-talolla. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen myös etäyhteydellä osallistuminen tullaan mahdollistamaan. Päivien läpileikkaavana teemana on koronakriisin jälkeisen yhteiskunnan rakentuminen niin sote-uudistuksen, kaupunkipolitiikan kuin suurten kaupunkien tapahtumataloudenkin näkökulmista.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa kustakin kaupungista. Myös virkahenkilön osallistumista kokoukseen toivotaan asioiden valmistelun vuoksi. 

Tapaamiseen osallistuville maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti. Majoitus- ja matkakustannukset korvataan tapaamiseen paikan päällä Tampereella osallistuville.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 8.6.2020, liite, ohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566