Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/30

 

22.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 404

Kaupunginvaltuuston 17.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.6.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

164 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

165 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

166 §, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

167 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

168 §, Vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskeva lähetekeskustelu

169 §, Vuoden 2019 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2019

170 §, Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

171 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Ei toimenpidettä.

172 §, Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

173 §, Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukaluston hankesuunnitelma

Tiedoksi Liikenneliikelaitokselle.

174 §, Rakennuksen myynti ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Esplanadinkappeli, Eteläesplanadi 1)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Osuuskauppa Elannolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

175 §, Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevanuudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

176 §, Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut  -kuntayhtymälle, Väylävirastolle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle/Koski.

177 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 14-26 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566