Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2020

1 (7)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

22.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 380

Hankintaoikaisupäätös, ammattikeittiölaitteet ja niiden huollot

HEL 2020-001250 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota ammattikeittiölaitteista ja niiden huollosta 29.4.2020 tehdyn hankintapäätöksen positioita 12-16 koskevilta osiltaan (OSA 3, lämpökuljetusvaunut) ja oikaista hankintapäätöstä oheisen liitteen mukaisesti siten, että positioissa 12-16 Metos Oy Ab:n tarjous hylätään ja toimittajaksi valitaan Kavika Oy. Muilta osin hankintapäätös säilyy ennallaan.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailu Lämpökuljetusvaunut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettelyssä on hankintapäätöksen jälkeen ilmennyt virhe siten, että vertailussa on positioihin 12-16 (OSA 3, lämpökuljetusvaunut) valittu tarjoaja, jonka tarjous mainituissa positioissa ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia. Näin ollen tarjous, jonka on antanut Metos Oy Ab, tulee näissä positioissa hylätä ja valita tilalle alun perin toisella sijalla ollut Kavika Oy:n tarjous.

Virhe tuli esiin, kun sisällöltään samanlaiseen Helsingin Konsernihankinta Oy:n hankintapäätökseen kohdistui hankintaoikaisuvaatimus. Asiaa tutkittaessa ja asianosaisia kuultaessa selvisi, ettei Metos Oy Ab:n tarjous mainituissa positioissa täytä tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjouksen mukaisissa vaunuissa puhallus ei kytkeydy pois ovea avattaessa eikä merkkivalo ilmoita saavutettua lämpötilaa.

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu ehdotetusta hankintayksikköaloitteisesta oikaisusta. Määräaikaan mennessä ei ole saapunut lausuntoja.

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailu Lämpökuljetusvaunut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 29.04.2020 § 143

HEL 2020-001250 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä ammattikeittiölaitteista ja niiden huolloista kokonaistaloudellisesti edullisimpina neljäksi vuodeksi seuraavat tarjoukset:

OSA 1

- Astianpesukoneet ja yhdistelmäuunit: Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy ja Dieta Oy

- Kiertoilmauunit: Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy, Kopal Keittiöt Oy ja Dieta Oy

- Liedet jalustoineen: Kopal Keittiöt Oy, Metos Oy Ab, Dieta Oy ja Electrolux Professional Oy

OSA 2

- Kylmäkaapit: Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy ja Dieta Oy

OSA 3

- Mikroaaltouunit: Dieta Oy

- Lämpökuljetusvaunut: Metos Oy Ab

- Yleiskoneet: Dieta Oy ja Metos Oy Ab

- Vihannesleikkurit: Electrolux Professional Oy, Dieta Oy ja Metos Oy Ab

- Vaa’at: Metos Oy Ab ja Dieta Oy

OSA 4

- Maidonannostelijat: Kavika Oy

OSA 5 Vaunut ja varastointivälineet

- Kavika Oy

Hankintajohtaja päätti sulkea Kopal Keittiöt Oy:n tarjouskilpailusta astiapesukoneiden, yhdistelmäuunien ja kylmälaitteiden osalta, koska Kopal Keittiöt Oy ei täyttänyt tarjouskilpailussa näiden tuotteiden tarjoajalle asetettua soveltuvuusvaatimusta.

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta OP Trade And Service Oy:n tarjouksen yleiskoneesta positiossa 31 sekä Electrolux Professional Oy:n tarjouksen yleiskoneista positioissa 32 ja 33 sekä Electrolux Professional Oy:n tarjouksen vihannesleikkurista positiossa 35, koska tarjotut koneet eivät täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on seuraava:

- osa 1: 6 000 000 euroa

- osa 2: 3 000 000 euroa

- osa 3: 600 000 euroa

- osa 4: 50 000 euroa

- osa 5: 150 000 euroa

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 5.2.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön H001-20, HEL 2020-001250. Ammattikeittiölaitteiden ja niiden huoltojen hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 6.2.2020 ja korjausilmoitus 4.3.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 18.3.2020. Määräaikaan mennessä saapui 6 tarjousta: Dieta Oy, Electrolux Professional Oy, Kavika Oy, Kopal Keittiöt Oy, Metos Oy Ab ja OP Trade And Service Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että astiapesukoneiden, yhdistelmäuunien ja kylmälaitteiden toimittajalla on vähintään viisi ammattikeittiön kokonaistoimitusta (sisältäen astianpesukoneen, yhdistelmäuunin, kylmälaitteet) julkiselle sektorille1.1.2018 jälkeen.

Kopal Keittiöt Oy ei tarjouksessaan ilmoittanut viittä referenssiä julkiselle sektorille. Hankintayksikön ei ole sallittua antaa tarjoajalla mahdollisuutta vaihtaa referenssiä, joka ei täytä hankintayksikön esittämiä vaatimuksia.  Näin ollen Kopal Keittiöt Oy tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lukuun ottamatta OP Trade And Service Oy:n ja Electrolux Professional Oy:n tarjouksia seuraavissa positioissa:

- OP Trade And Service Oy:n tarjous yleiskoneesta positiossa 31: taikinakoukku ja sekoitusmela eivät ole tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti ruostumatonta terästä

- Electrolux Professional Oy:n tarjous yleiskoneista positioissa 32 ja 33: taikinakoukku ei ole tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti ruostumatonta terästä

- Electrolux Professional Oy:n vihannesleikkurista positiossa 35: tarjotun koneen kapasiteetti ei vastaa tarjouspyynnössä pyydettyä kapasiteettia.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä tarjous tarjouspyynnön vastaisina OP Trade And Service Oy C Oy:n tarjous positiossa 31 ja Electrolux Professional Oy:n tarjous positioissa 32, 33 ja 35.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin kylmäkaapeissa positioissa 17-20 hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta ja muissa hinnaltaan halvinta tarjousta.

Kylmäkaapeissa positioissa 17-20 hinnan painoarvo on 80 pistettä ja kylmäkaappien energialuokat 20 pistettä.

Tarjousten vertailut ovat tämän päätöksen liitteinä. Vertailut osoittavat, että kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat tehneet alla mainitut tarjoajat. Vertailuihin on merkitty positioittain kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset.

OSA 1

- Astianpesukoneet ja yhdistelmäuunit: Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy ja Dieta Oy

- Kiertoilmauunit: Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy, Kopal Keittiöt Oy ja Dieta Oy

- Liedet jalustoineen: Kopal Keittiöt Oy, Metos Oy Ab, Dieta Oy ja Electrolux Professional Oy

OSA 2

- Kylmäkaapit: Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy ja Dieta Oy

OSA 3

- Mikroaaltouunit: Dieta Oy

- Lämpökuljetusvaunut: Metos Oy Ab

- Yleiskoneet: Dieta Oy ja Metos Oy Ab

- Vihannesleikkurit: Electrolux Professional Oy, Dieta Oy ja Metos Oy Ab

- Vaa’at: Metos Oy Ab ja Dieta Oy

OSA 4

- Maidonannostelijat: Kavika Oy

OSA 5 Vaunut ja varastointivälineet

- Kavika Oy

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566