Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

01.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 331

Nimistötoimikunnan jäsenen valinta

HEL 2020-004836 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        myönsi kaupungingeodeetti Heikki Laaksoselle eron nimistötoimikunnan jäsenen luottamustoimesta 1.7.2020 lukien ja

        valitsi yksikön päällikkö Timo Tolkin nimistötoimikunnan jäseneksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 8.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi kaupungingeodeetti Heikki Laaksosen 17.6.2019 § 454 jäseneksi nimistötoimikuntaan vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Heikki Laaksonen on 8.4.2020 pyytänyt eroa nimistötoimikunnan jäsenen luottamustoimesta 1.7.2020 lukien erotessaan Helsingin kaupungin palveluksesta.

Kuntalain (410/2015) 79 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää yksikön päällikkö Timo Tolkin valitsemista nimistötoimikunnan jäseneksi eroa pyytäneen kaupungingeodeetti Heikki Laaksosen tilalle.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 8.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimistötoimikunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566